Mortensrud syd utvikles i et felles prosjekt for flere etater i Oslo kommune. Innenfor planområdet skal det etableres omsorgsbygg, bibliotek, fritidsklubb, frivillighetssentral, barneskole (4-parallell), kulturskole, flerbrukshall, friidrettshall, klubbhus og garderober til flere klubber og idretter, driftsbygg, idrettspark med fotball, landhockey, cricket og aktivitetssone.

I tillegg skal det etableres skolepark, skogspark og bypark. Prosjektet omfatter romprogram, mulighetsstudie som avsluttes med skisseprosjekt og regulering. 

Et sammenhengende gangstrøk går nord-sør gjennom hele området. Alle bygg, idrettsanlegg og parker knyttes til gangstrøket og danner et sammenhengende forløp med variasjon i innhold og uttrykk. Uttrykket varierer fra åpne idrettsflater via middels åpne byrom, bypark og skolegård til mer intime skogspartier. Karakteristiske koller med furu- og løvtrær gir området karakter og er en kvalitet som videreføres i planene gjennom å tilrettelegge for bruk av skogsområdene samtidig som viktige trær bevares. 

Aktivitets- og parkområdene tilrettelegger for mange forskjellige aktiviteter for jenter og gutter i alle aldersgrupper. I aktivitetssonen tilrettelegges det for lekeapparater, pingpong, klatrevegg, parcour, ballbinge, sandhåndball, skateanlegg, mm. Overvannet er håndtert etter 3-trinnsmodellen med infiltrasjon, fordrøyning og flomveier. Alle idrettsbaner er permeable med kopling til infiltrasjonsmagasin. Infiltrasjonsmagasin har overløpssystem til flomveier som igjen er koplet til fordrøyningsdammer. 

 

Mortensrud South is a joint development project for several agencies of Oslo municipality. The project includes establishing numerous buildings and facilities for healthcare, cultural activities, education, and athletics. The landscape will provide various sports fields, parks, and other outdoor spaces.

The project includes a programming and feasibility study with a schematic design and zoning. A main walkway axis runs north-south through the entire site, while a network of paths connects the buildings, sports facilities and parks. The character varies from open sports fields, urban spaces, city parks and schoolyards to more intimate forest areas. The existing hills of pine and deciduous trees are preserved and programmed lightly.

The Park areas facilitates games, sports, and activities for girls and boys of all ages. Surface water runoff from the site is managed sustainably through onsite infiltration, irrigation, and retention basins. 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo, Søndre Nordstrand

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Undervisningsbygg

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: 190 daa

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: EFLA, Vill Energi

Arkitekt: Alt.arkitektur AS, FuthArk, Nuno Arkitektur AS

Grindaker AS

  • Mortensrud_6_fra Lofsrudhøgda mot kirka_ill_Grindaker og Alt.arkitektur
  • Mortensrud_4_cricketplassen_ill_Grindaker og Alt.arkitektur
  • Mortensrud_5_skolepark_ill_Grindaker og Alt.arkitektur
  • Mortensrud_2_oversikt idrettspark_ill_Grindaker og Alt.arkitektur
  • Mortensrud_1_oversikt_ill_Grindaker og Alt.arkitektur

Liknende prosjekter