Den gamle barneskolen på Mosby er revet og erstattet av et oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Landskapsarkitektene fra Henning Larsen, Kristiansand har deltatt i prosjektet fra reguleringsplan og fram til ferdigstillelse av anlegget. 

Uteområdene er planlagt i et bærekraftsperspektiv hvor naturen er inkludert som en del av barns lek og læring. Ny stedegen vegetasjon er blitt plantet med intensjon om å dra omkringliggende skog inn i skolegården. Overvann er håndtert lokalt og inkluderer en artesisk brønn med rent vann. Vannleken i skolegården har stor lekeverdi for barna på skolen og i barnehagen. Store arealer er opparbeidet for lek og opphold for barn i ulike aldre. Flerbruksbane, sykkel- og skateområde, 7’er fotballbane og elementer for friidrett danner til sammen et nærmiljøanlegg til stor glede for både skolens elever og beboerne på Mosby. Og som prikken over i’en er det anlagt en turvei langs Høyebekken, rett utenfor oppvekstsenteret.

---
The old primary school in Mosby has been replaced by a primary school and kindergarten. The outdoor areas are planned in a sustainability perspective where nature is included as part of children's play and learning. New native vegetation has been planted with the intention of including the surrounding forest into the school yard. Surface water is managed locally and includes an artesian well with clean water. The water in the school yard has great value for the children to play. Large areas have been prepared for children of different ages; area for ball games, elements for athletics, cycling and skating area. And as a finishing touch, a walking path has been laid out along Høyebekken, right outside the schoolyard. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune v/Lasse Eikaas

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 26 daa

Kostnad inkl. MVA: 22,6 mill. kr

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gøril Mortensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Aasgrav, Ingrid Stavset, Trine J. Hermansen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult Norge AS Region Sør

Entreprenør: Skanska Norge as

Anleggsgartner: Kaspar Strømme AS

Kunstner: Trond Nicholas Perry, Agata Sander

Arkitekt: Amtedal & Hansen Arkitektkontor

Annet: Foto: Trine J. Hermansen

Henning Larsen, Kristiansand

  • 20210904_131552
  • Mosby_skole_vannlek_barn_202109
  • 20210904_134042

Liknende prosjekter