Syd for Kvadraturen i Kristiansand skal dagens container­havn transformeres til en ny bydel.  Forslaget til hvordan det nye området kan utvikles er resultat av et parallelloppdrag for Kristiansand kommune. Oppgaven inngår i kommunens forarbeide til ny kommunedelplan for Vestre havn. Mulighets­studien viser et byplangrep på overordnet nivå og med elementer fra Breeam community.

Den nye byplanen kobles sammen med eksisterende renessanseplan ved å videreføre tre av gaterommene som grønne og blå byrom. Samtidig endres retningene på de nye gatene og kvartalene, slik at den nye byplanen framstår i kontrast til eksisterende byplan. I møtet mellom de ulike retningene oppstår overraskende, forskjøvne byrom som kan danne lune oppholdssoner. Lagmannsholmen er i dag landfast, men foreslås reetablert som holme. Planlagt cruisebåthavn på Lagmannsholmens sørside foreslås som midlertidig havn og med permanent havn i nordvest. Dette samler tung havnetrafikk i nord, mens småbåttrafikk lokaliseres omkring eksisterende kanaler rundt Gravane i sør. Lagmannsholmen frigjøres til boligbebyggelse. Bebyggelsen i sør og øst tar utgangspunkt i eksisterende, lave bebyggelse, mens høyden på bebyggelsen øker mot nord, der det i dag er høyder på opptil 12 etasjer. I tillegg til boliger i sør og næring i nord foreslås ungdomsskole og en avdeling av Universitetet, med akvarium. Det legges opp til en trinnvis utbygging som starter i sørøst, samtidig som eksisterende containerhavn effektiviseres og kan bestå så lenge som nødvendig. Kjøretrafikk begrenses til to hovedgater, slik at fotgjengere og syklister kan gis høy prioritet i 

gatebildet. Nye byrom etableres med utgangspunkt i historiske bygninger og elementer for å styrke byens historikk og gi området identitet.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Kristiansand, Vest-Agder

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Prosjektperiode: 2016

Areal/størrelse: 150 daa

Prosjektansvarlig: Gøril Mortensen MNLA og Gjertrud Wendt MNAL

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS v/tverrfaglige team

Samarbeidspartnere: L2 Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS

Henning Larsen, Kristiansand

Liknende prosjekter