Prosjektet er utviklet på oppdrag fra Rana kommune og omfatter transformasjon av tidligere innfartsvei til park/parkgate, samt omdanning av videregående skole til ungdomsskole, inkludert oppgradering av tilgrensende park, Talvikparken.

Prosjektet var lyst ut som del av Rammeavtale på skolestruktur for Rana kommune i 2017. Spinn arkitekter vant denne anbudskonkurransen sammen med Lo:Le som samarbeidspartner på landskapsarkitektur og COWI på alle tekniske fag.

Rana kommune hadde et ambisiøst program for prosjektet; fra håndtering av flomvann med vinterfunksjonalitet, til økt grønn mobilitet og funksjon som både boligpark og uteområde for den nye ungdomsskolen. Kommunen la stor vekt på framtidsrettede løsninger for overvann; se illustrasjoner med snitt av gresskledd vannvei langs parkgata - den gamle innfartsveien - i vinter- og sommersituasjon. Her er det tatt høyde for at lokal avvanning også skal fungere i vintersesong og tilpasning til kaldt klima. I delområdet som kalles Talvikparken er terrenget senket slik at det gir fordrøyningsvolum på ca 650 m3 for å håndtere 100-års flom fra ovenforliggende terreng. Vannet er også referanse for parkens formspråk som spiller på Ranelvas løp og vannets flyt. Dette er også tatt inn i renna som løper langs gangsonen og ender i en steinformet spiralformet fordrøyning.

Nordlandsparken er tilrettelagt med gode forbindelser for flere trafikantgrupper, i tillegg til områder for lek, idrettsaktiviteter, uteundervisning og opphold, både i forhold til skole, bomiljø og øvrige sentrumsfunksjoner. Takoverdekte «rom-i-rom», skjerma sitteplasser, var ønske fra elevene ved U-skolen fra brukerprosessen. Disse ble også utformet med referanse til vannets flyt med bølgende interiør og ulike overflater der den ene, med oransje innside, også er tilpasset rullestol. Andelen grønne overflater er vesentlig økt fra den gang dette var innfartsveien til Rana sentrum. Vegetasjonen er variert, med så stor andel eng som mulig av hensyn til biologisk mangfold. Store trær ved adkomsten til området skal filtrere veistøv og støv fra industriområdet ovenfor.

 

The project is developed on behalf of Rana municipality and includes the transformation of an old access road into a park/park street as well as upgrading an adjacent park, Talvikparken. The municipality had high ambitions for progressive solutions for stormwater. See cross-sectional illustrations of the swale along the park street (the old access road) in winter and summer conditions. In Talvikparken, there is also a 650 m3 retention reservoir established for 100 years of flooding. The new park and park street has considerably increased the proportion green surfaces and biodiversity with varied plantings, meadows, and larger trees at the entrance to the area as a filter for dust from roads and the industry above.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Rana, Nordland

Oppdragsgiver: Rana kommune

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2018–2021

Areal/størrelse: Ca 24 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 70 mill. kr (prosjektkostnad alt inkl.)

Prosjektansvarlig: Mari Bergset MNLA

Landskapsarkitekt: LO:LE landskap og plan AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Akie Kono, Annie Breton, Holger Lachmann, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI (tekniske fag), Aztrid Novillo

Entreprenør: Magne Opland AS

Anleggsgartner: Anleggsgartner 1 Vesterbekkmo

Underleverandører: Vestre AS - møblering, Uniqa AS - lekeplassutstyr, m.fl.

Arkitekt: SPINN Arkitekter

Idé/initiativtaker: Rana Kommune

Finansieringskilde/sponsor: Offentlige/kommunale midler + Spillemidler

LO:LE landskap og plan AS

  • NPARK_PRI2_4_Christian-Schoberle
  • NPARK_PRI2_5_Ninja_Rana-kommune
  • NPARK_PRI3_snitt_press_sommer
  • NPARK_PRI3_snitt_press_vinter
  • NPARK_PRI4_Ninja-Roreng_ranakommune

Liknende prosjekter