Notodden gravlund ville i løpet av de nærmeste 5–10 årene hatt underskudd på gravplasser. Oppgaven var å finne plass til flere gravplasser innenfor eksisterende areal.

I tillegg skulle det utføres slik at gravlunden kan benyttes som rekreasjonsareal både for sørgende og alle som ønsker å gå igjennom gravlunden, der den ligger midt mellom butikk, skole, sykehus og eneboliger. Gravlunden kan etter oppgraderingen dekke kommunens behov frem til 2070. Det er i tillegg etablert både en navnet og en unavnet minnelund, Norges første kolumbarium (etter ny lovgivning i 2021) samt et driftsbygg. Kapellet på gravlunden var også i minste laget for enkelte begravelser: Det er utvidet med et tilbygg med økt publikumskapasitet, bårerom, publikumstoaletter, samt en diskré kisteheis i bakkant. 

Gravlundens hovedatkomst er innrammet med ny natursteinsmur med sedumdekke og en allé av svenskeasal på fast dekke. Alle interne veier er fornyet i bredde, utstrekning, delvis fall og med nytt toppdekke, som gjør hele gravlunden tilgjengelig. Alt av nye gravplasser er masseutskiftet med godkjente gravleggingsmasser. Eksisterende vegetasjon i skråningen er tynnet slik at det er visuell kontakt mellom øvre og nedre gravlund, samt vesentlig økt lysinnslipp på indre del av nedre gravlund. Skråningen er beplantet med rododendron, både for å øke prydverdien på gravlunden, samt at røttene er med på å stabilisere skråningen. Langs veiene er det satt opp belysning, nye vann- og renovasjonsposter med strukturert og gjennomtenkt plassering, med plass både til benk, vannkanner, rennende vann, avfallsdunker og verktøy. Flomsikkerhet er ivaretatt med nye overvannsrør og «tørt elveleie» på toppen som er plassert for å ivareta både 20-års og 200-års flom. 

--- 

The project’s main task was to find space for extra burial plots within the existing site boundaries. The cemetery is also planned to function as a recreational facility for both mourners and the local community. Several new elements have been introduced, including both a named and unnamed memorial garden and columbarium (Norway’s first after new legislation in 2021), in addition to a new service building. The memorial chapel has been extended to increase capacity and provide new service functions. The cemetery’s main entrance is framed by a natural stone wall and an alley of Swedish whitebeam. Internal paths and roads have been upgraded to ensure accessibility throughout the cemetery. Existing vegetation has been thinned to increase visual contact between upper and lower levels, and rhododendrons planted to increase attractiveness and stabilise sloping terrain. 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Notodden, Telemark

Oppdragsgiver: Notodden kirkelig fellesråd v/Håvard Russnes

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 50 daa

Kostnad inkl. MVA: 41 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sør Arkitekter v/Ellen-Elisabeth Grefsrød MNLA

Landskapsarkitekt: SØR arkitekter AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ellen-Elisabeth Grefsrød MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ellen-Elisabeth Grefsrød MNLA

Entreprenør: Tveito Maskin AS

Anleggsgartner: Telemark Park og Hageanlegg AS

Kunstner: Arnt Darrud og Ingrid Lene Langedok

Arkitekt: Sør Arkitekter v/Tor Møller Frantzen

SØR arkitekter AS

  • Notoddengravlund2
  • Notoddengravlund3
  • Notoddengravlund4
  • Notodden 04_05_22_Skrøseth

Liknende prosjekter