Det er arbeidet med en rekke prioriterte områder innen «Helende arkitektur» gjennom prosjektet. Disse områdene har vært utgangspunkt for både disponering av funksjoner og den fysiske utformingen av blant annet fellesområder, sengerom og utearealer. Resultatet er opplevelsesrike og trygge arkitektoniske rammer som understøtter behandlingsperspektivet.

Bygget består av åtte avdelinger fordelt på fire fløyer. Alle 80 sengerom er plassert på bakke­plan, og seksten av disse er skjermingsrom med direkte utgang til egen hage. Den omgivende naturen er trukket inn mellom fløyene og tilføreren visuell årstidsvariasjon for pasientene og de som ferdes i bygget. Det er lagt stor vekt på å ta i bruk natur og grønneomgivelser som en helintegrert del av behandlingsforløpene. Det er god tilgjengelighet til skjermede grønne utearealer, som pasientene selv kan benytte etter eget ønske. Utforming og innretting av bygget har fokus på hjemlighet fremfor institusjonspreg. Resultatet vil gi pasientene i Nybyggfor psykisk helse en opplevelse av økt frihet. Uterommene støtter opp om byggets programmering, som igjen støtter opp om behandlingen. 

---
The project is focusing on principles of Healing Architecture, for the physical design of common areas, bedrooms, and outdoor areas. The result is an experience-rich and safe architectural framework that supports the treatment perspective. The building consists of eight departments spread over four wings. All 80 bedrooms are located on the ground floor, of which 16 is a sheltered room with its own garden. Nature is drawn in between the wings and adds a visual seasonal variation for the patients, staff and those who visit the building.
 

The project is using nature and green surroundings as a fully integrated part of the treatment processes. Sheltered green outdoor areas are easily accessible. NPK will give the patients an experience of increased freedom. The outdoor spaces support the building’s programming, which in turn supports the treatment. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Skanska/Sykehusbygg/Helse Sørøst/Sørlandet Sykehus Helseforetak SSHF

Byggeår: 2022/2023

Prosjektperiode: 2019–2023

Areal/størrelse: 17 daa herav fotavtrykk 7.700 m². Bygg: 10.750 m²

Kostnad inkl. MVA: 900 mill. kr

Prosjektansvarlig: Magne Johansen, Rambøll

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gøril Mortensen, MNLA Henning Larsen Architects AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Trine Jepsen Hermansen MNLA og Ingrid Stavset MNLA begge Henning Larsen Architects AS

Rådgivere/konsulenter: Rambøl

Entreprenør: Skanska AS

Anleggsgartner: Landskapsentreprenøren

Kunstner: Jone Kvie (utendørs) og Lin Wang (innendørs)

Arkitekt: Nordic Office of Architecture (forposjekt), Henning Larsen Architects AS med fagansvarlig arkitekt Line Fogedgaard Juul MNAL, funksjonsarkitekt Beate Giæver Tande MNAL (etaljprosjek) og Synnøve Sandøy MNIL, Hildegunn Senneseth MNIL begge Henning Larsen Ar

Henning Larsen, Kristiansand

  • NybyggPsykiskHelseKristiansand_1_atrium
  • NybyggPsykiskHelseKristiansand_2_skjermingshage
  • NybyggPsykiskHelseKristiansand_3_fortrapp
  • NybyggPsykiskHelseKristiansand_4_ute-inne

Liknende prosjekter