LINK landskap er ansvarlig for utforming av alle utendørs områder på Nytt Sykehus i Drammen (NSD). Sykehuset erstatter dagens Drammen Sykehus og Blakstad Sykehus og skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Det nye sykehuset har en unik beliggenhet ved utløpet av Drammenselva. Tomtens plassering gir fantastiske muligheter for etablering av et helende sykehus med gode koplinger til både Drammen by, Fjordbyen i Lier og fjordparken. Samtidig gir det også føringer og forutsetninger som prosjektteamet har måttet hensynta. De ytre føringene har blant annet vært knyttet til forventet fremtidig utvikling av området øst for tomten og tilgrensende områder som utvidelse av jernbanen, nye veiføringer med ny atkomst fra E18, ny jernbanestasjon, utvidelse av Holmen og forlengelse av Fjordparken.

Landskapskonseptet spiller videre på og forsterker de kvalitetene som ligger i landskapet og omgivelsene i dag, slik som nærhet til byen, den offentlige fjordparken med utsikt over fjorden og nærhet til offentlig kommunikasjon.

Prosjektområdet er delt i 3 hoveddeler:
- Atkomstsonen – bymessig opparbeidelse i møtet med byen og som lesbar atkomst til sykehusanlegget.
- Fjordparken – en forlengelse av elveparken i Drammen. Et parkmessig opparbeidet landskapsrom mot fjorden.
- Atrier – byggenes indre landskap og hagerom.

Et sykehus er med sin veldige infrastruktur, høyteknologiske innredninger og komplekse logistikk en massiv konstruksjon. I mylderet av funksjoner og krav til effektiv arealbruk er oppmerksomhet omkring det arealet som vies til skjerming for innsyn og mulighet for utsyn uhyre viktig; Et tre som kan formidle årstidsvariasjonen gjennom en langvarig innleggelse, en myk grønn bakgrunn som kan motvirke det sterile interiøret eller tilfeldig dyreliv som kan ta tankene vekk fra en tung pasientstamtale.

English summary
The new hospital has a unique location at the exit of the Drammen river. The location of the site provides great opportunities for establishing a healing hospital with good connections to both Drammen city, Fjordbyen in Lier and the fjord park.  At the same time, it also provides guidance and assumptions that the project team has had to consider.  The external guidance has been linked to the expected future development of the area east of the site and adjacent areas such as expansion of the railway, new road connections with new access from the E18, new railway station, extension of Holmen and extension of Fjordparken.

The concept for the landscape plan enhances the quality of the landscape and surroundings today, such as proximity to the city, the public fjord park with views of the fjord and proximity to public transportation.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Drammen, Buskerud

Oppdragsgiver: Vestre Viken HF/Helse Sør-Øst RHF

Byggeår: Oppstart bygg: 2019 Beregnes ferdigstilt år: 2025

Prosjektperiode: Skisseprosjekt 2017-2018, Forprosjekt 2018. Bygging: 2019-2024. Testing og innflytting i 2024-2025.

Areal/størrelse: Utomhusareal 150.000 m2, Bygg: 110.000m2 (Fotavtrykk: 27.000 m²)

Kostnad inkl. MVA: 8,2 mrd. kr

Prosjektansvarlig: Erik Nordli prosjektsjef Helse Sør Øst, prosjektdirektør Dag Bøhler

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Johann Sverrisson

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt MNLA og Regine Eikenæs

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS, Rambøll Norge AS, Norconsult AS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma AS, Erichsen & Horgen AS, Cowi AS, Ing. Per Rasmussen

Underleverandører: Ratio arkitekter AS og Bølgeblikk arkitekter AS

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Samarbeidspartnere: Multiconsult

Prosjektgruppe: CURA gruppen (Henning Larsen Arhcitects, LINK arkitektur, Bølgeblikk arkitekter, Multiconsult og Erichsen& Horgen

LINK arkitektur AS Landskap

  • Nye Drammen Sykehus_Illustrasjon Nordøst_7500x3750
  • Nye Drammen sykehus_Illustrasjon Sørøst

Liknende prosjekter