Nye Langøyene – en av Oslofjordens sentrale badeøyer, ble etablert på toppen av Oslo kommunes tidligere søppeldeponi, fra 1948. Siden da har øya vært en populær destinasjon for bading og friluftsliv.

I 2013 begynte spor av deponiet å komme til syne på overflaten. Det ble også gjort funn av miljøfarlige gasser under gressflaten, og gifter i sjøbunnen rundt øya. Funnene resulterte i at øya ble stengt for å få kartlagt miljøgiftene og utviklet konkrete tiltak for å stanse forurensingen. AsplanViak sto for prosjektering av tverrfaglige løsninger for miljøtiltaket, i samspillsfasen fra 2019 til 2020. Prosjektet ble fulgt inn i detaljfasen. Strategien for å håndtere miljøforurensningen ble da koblet sammen med utvikling av området som en publikumsdestinasjon. Dette innebar forsegling av avfallsdeponiet med en leiremembran for å hindre utslipp av miljøgifter til sjø og miljøgasser på land. Over membranen ble det tildekket med rene masser av sand, tegl og jord. 

Gjennom grundige analyser og undersøkelser jobbet landskapsarkitektene fram en ny disponering av området – med terrengforming og drenering av miljøgasser gjennom masser over membran, utforming av plastring og kantsone mot sjø, nye gangveier, kaianlegg med venteareal for Ruter, stor sandstrand med strandpromenade og 360 meters langt sitteamfi, HC badeanlegg med badebinge, volleyballområde med gressamfi og utforming av vegetasjonsfelt for utluftning av gass. En annen viktig oppgave var å tilrettelegge for sårbar, stedegen vegetasjon og bevare rødlistede arter. 

Arkitektene fra AsplanViak AS utformet nye fasilitetsbygg: kiosk, dusj, toalettanlegg og paviljong ved venteareal. Nye Langøyene stod ferdig august 2022 som et eksempel på hvordan et teknisk miljøprosjekt og en gammel søppelfylling kan bli et fantastisk sted å være. Området er allerede en populær destinasjon i Oslofjorden, godt rustet til å ta imot store mengder badegjester i årene som kommer.  

---
Nye Langøyene is a popular bathing- and recreational destination established on top of the municipality’s former garbage dump on a central island in the Oslo Fjord. Environmentally hazardous gases were found on land and poisons in the surrounding seabed resulted in a closure of the island. AsplanViakwas responsible for the process of developing interdisciplinary solutions for the environmental actions. This involved sealing the waste landfill with a clay membrane to prevent the release of environmental toxins. The landscape architects planned for a revival of the area – including shaping the landscape, drainage of environmental gases, shaping the edge towards the sea, new footpaths, a waiting area for the ferry, a large sandy beach with a promenade and a 360-metre-long 2-leveled seating area in granite, HC swimming area, a volleyball area with a grass amphitheater and vegetation fields for venting of gas. While facilitating habitats for vulnerable indigenous vegetation and preserving endangered species. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Nesodden, Akershus

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Areal/størrelse: 100 daa

Kostnad inkl. MVA: 500 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Alf Haukeland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kirsti Mørch MNLA, Stine Backer-Owe, Marthe Nordby Lileng, Geir Nummedal

Rådgivere/konsulenter: AsplanViak (LARK, ARK, RIM, RIB, RIVEG, RIE, RIBR, RIVA) og Sweco Norge (BIO, GEO)

Entreprenør: Veidekke ASA

Arkitekt: Asplan Viak

Asplan Viak AS, Oslo

  • Langøyene_1_Foto_Jostein Thorvaldsen
  • Langøyene_2_Foto_Jostein Thorvaldsen
  • Langøyene_3_Foto_Kirsti Mørch
  • Langøyene_5_Foto_Kirsti Mørch
  • Langøyene_6_Foto_Kirsti Mørch

Liknende prosjekter