Økern Portal ligger i overgangen mellom boligutviklingen på Løren og byutviklingen på Økern, og blir en portal til den kommende Hovinbyen. Prosjektet skaper en tilknytning til omkringliggende områder gjennom etablering av nytt grøntdrag og tilkobling til den «grønne ringen» og en gangforbindelse mellom Lørenbyen og Økern Sentrum.

Kontor og næringsbygg er tradisjonelt lukkede bygg, med lite publikumsvennlige omgivelser og gir lite tilbake til det lokale nabolaget. Økern er kjent for store arealer med harde flater og bygg. Lite vennlig mot mennesker og kryp. Prosjektets hovedmål, og byggherrens visjon var å legge til rette for attraktiv bebyggelse og landskap som skal gi et bærekraftig felleskap tilbake til nærområdet.

Visjonen om å «gi tilbake» realiseres blant annet ved å knytte mennesker sammen gjennom felles møteplasser, å gjøre hele takparken tilgjengelig for alle, trinnfritt, og uten bruk av heis, hjelpe naturen gjennom en høy grønn utnyttelse av tomten og et klimatilpasset design som kan håndtere store mengder overvann. Utfordringer er en bygningsmasse som opptar 70% av tomta, med høydeforskjell på 4 etasjer.

Portalbygget har en åpen kvartalsform, som danner en urban «utside» mot offentlig gaterom, samtidig som den definerer og skjermer et roligere, indre grønt parkrom. I sentrum av parklandskapet er et paviljongbygg med grønt tak for næring og restaurantdrift. Landskapet rundt paviljongen er trukket ned med en terrassert grasbakke på den ene siden og et frodig trappeanlegg på den andre siden. 

Taket på Økern Portal er f.t. Skandinavias største grønne takpark (7000 m2) med offentlig adkomst. Takparken er fordelt på oppholdssoner med lune terrasser og utkikkspunkter, grønt landskap med spiselige vekster og dyrkingsarealer, treningsanlegg, insektshotell og bikuber. Parklandlandskapet på tak og bakke bidrar til å kontrollere overvannet og øke det biologiske mangfoldet samtidig som det blir en destinasjon for de lokale beboerne, arbeidstakere og tilreisende til virksomhetene på stedet. Parken inneholder treningsanlegg, leke- og aktivitetsområder, torg og serveringssteder, frodige grøntarealer med trappeanlegg og varierte oppholdssoner. Ett av de store konseptene på Økern er urban dyrking. Sammen med U.reist har vi tilrettelagt for 1650 m2 med arealer for aktiv dyrking på portaltaket og paviljongtaket. Urter, frukt, bær og grønnsaker som dyrkes her blir brukt i bygningens spisesteder og av medlemmene av Økern Portal samdyrkelag. 

Arealregnskap: Byggetomt: 23 700 m2 (inkl. hotell), bygningsmasse: 16 500 m2 (inkl. kjellere og hotell). Uteoppholdsarealer og vegeterte arealer: 25 050 m2 (tak og bakke), derav urban dyrking: 1650 m2. Tomteutnyttelse landskap: 105%

---
Økern Portal is in the transition between housing development on Løren and urban development on Økern, will be a portal to the upcoming Hovinbyen. The client's vision was to facilitate new and attractive buildings and landscapes that give social meeting places back to the community. The portal building is organized in an open quarter form, which forms an urban "outside" towards public space and at the same time defines and screens a quieter, inner green park space. In the center of the park landscape is a pavilion with a green roof for business and restaurant operations. The landscape around the pavilion has a green terraced grassy hill on one side and a lush staircase on the other.

The roof of is currently Northern Europe's largest green roof park (7000 m2) with public access. The roof park is divided into living zones with sheltered terraces and lookout points, green landscape with edible plants and cultivation areas, fitness facilities, insect hotels and beehives. The park landscape on the roof and ground helps to manage surface water, and to increase the biological diversity at the same time as it becomes a destination for the residents, as for the workers and visitors to the area. The park contains fitness facilities, play- and activity areas, squares and restaurants, lush green areas with stairways and varied living areas.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo, bydel Bjerke

Oppdragsgiver: Vedal Entreprenør AS/ OPF – Oslo Pensjonsfond

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2019–2021

Areal/størrelse: 23,7 daa

Prosjektansvarlig: Richard Groven, for OPF

Landskapsarkitekt: LARK landskap as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjersti Erlandsen Tofte, MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tanya Styrvold, Weronika Marcol

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS (RiVeg, RiVA, Økolog), Sweco Norge AS (RiBr, RIG, Miljø), Djerving AS (RIB), Erichsen & Horgen AS (VVS)

Entreprenør: Vedal Entreprenør AS

Anleggsgartner: Bakke: Håkanes Maskin AS. Tak: U.reist

Underleverandører: Felleskjøpet og Norgro, CH Prosjekt AS, UAB Laiptu Fabrikas, Eurosign AS, Lysteknikk Elektroentreprenør, Stenseth & RS Entreprenør AS, Norplay, Glänta, m.fl

Arkitekt: DARK Arkitekter, Zinc Interiørarkitekter

Samarbeidspartnere: U.reist: Grøntanlegg på tak

Idé/initiativtaker: OPF

Priser i konkurranser: DOGA-merket for design og arkitektur 2021, Scandinavian Green Roof Award 2022

Annet: BREEAM Excellent. Dronefoto: Henrik Hoel, Dark. Øvrige foto: Kjersti E. Tofte.

LARK landskap as

  • Rooftop_Terrace_Foto-Kjersti-E-Toftejpg
  • Rooftop_willow-huts_Foto-Kjersti-E-Tofte
  • Ramp-and-apple-tree_Foto-Kjersti-E-Tofte
  • Rooftop 2_Foto-Kjersti-E-Tofte_LARK-AS
  • Bakke_regnbed_Foto-Kjersti-E_tofte
  • Bakke_trappeanlegg-og-benk_Kjersti-E-Tofte
  • Bakke_vegetasjon_Foto-Kjersti-E-Tofte

Liknende prosjekter