Havnepromenaden i Oslo er et av de bærende elementene i Fjordbyen, Oslos store byutviklingsprosjekt på 2000-tallet. Promenaden knytter byen sammen – fra Frognerkilen i vest til Alnas utløp i øst – i en sammenhengende turvei med allmenninger og kontakt med vannet underveis. White arkitekter vant den internasjonale konkurransen om en strategisk plan for Havnepromenaden for ti år siden. Mye er skjedd her siden da, med utgangspunkt i denne overordnede planen. Oppdraget besto i å beskrive på strategisk nivå hvordan Oslos 9 km lange havnepromenade kan utformes og hva den skal inneholde. White samarbeidet med Rodeo arkitekter og Marius Grønning og lagde scenarier for utvikling for 2014 og for 2030. To delområder; Akershusstranda og Frognerstranda, ble valgt med utgangspunkt i disse årene.

Havnepromenaden er i dag ett av Oslos mest synlige varemerker. De strukturene som formes i dag, vil være styrende for hvordan Oslo oppfattes av innbyggere, besøkende og turister i lang tid framover. Det er etablert et samarbeid på tvers mellom Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Oslo Havn KF for å sikre en langsiktig, bærekraftig planlegging av området. 

Forslaget er forankret i åtte strategier, med mål om å styrke sammenhengen mellom byen og fjorden, heve stedskvaliteten og skape en promenade rik på opplevelser. Det ble laget designprinsipper med utgangspunkt i menneskelige behov, som bevegelse, aktivitet, lek, hvile og skape møtesteder som kan bidra til økt integrering. Strategien «testbeds» var et viktig grep for umiddelbart å påbegynne strategien. Den hadde til hensikt å prøve ut aktiviteter og innhold gjennom å bygge sosiale nettverk som kan virke i midlertidige paviljonger langs promenaden. Det ble foreslått at langsiktig planlegging skal basere seg på delområdenes unike kvaliteter.

---
10 years ago, White architects won the competition about making a strategic plan for the design of Oslo's 9 km long harbour promenade and what it shall contain. White collaborated with Rodeo Architects and created scenarios for development for 2014 and 2030. Two sub-areas, Akershusstranda and Frognerstranda, were chosen based on these years. The harbour promenade is one of the key elements in Fjordbyen, Oslo's major urban development project in the 2000s. The promenade connects Frognerkilen in the west with Alna's outlet in the east. The harbour promenade will be one of Oslo's most visible trademarks, and the structures that is being shaped today will be governing the perception of Oslo by residents, visitors, and tourists for a long time to come. Cooperation is established across the Planning and Building Agency, The Urban Environment Agency, The Property- and City Renewal Agency and the Port of Oslo KF to ensure long-term, sustainable planning of the area.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo, flere bydeler

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten v/Stein Kolstø

Byggeår: Under utvikling

Prosjektperiode: 2012–2013

Areal/størrelse: 9 km lang kystlinje

Prosjektansvarlig: Jenny Mäki

Landskapsarkitekt: White arkitekter - studio Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Niels de Bruin, White arkitekter

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): White arkitekter, Oslo

Arkitekt: White arkitekter, Oslo

Samarbeidspartnere: Rodeo arkitekter

Annet: Alle illustrasjoner av White/Rodeo

White arkitekter AB

  • Frognerstranda
  • Filipstad
  • Grønlikaia

Liknende prosjekter