Prosjektet startet som et rehabiliteringsprosjekt for eksisterende støttemur langs Reidar Berges gate. Muren var i dårlig forfatning, med fare for utglidning. I tillegg var det behov for sanering og utskifting av vann- og avløps-anlegget og oppgradering av gater og fortau.

Underveis framkom det at en regulert lekeplass innenfor området ikke var blitt bygd. Disse tiltakene ble lagt inn i etappe 1 av prosjektet, og ferdigstilt i løpet av 2017.

Etappe 2 og 3 for prosjektet innebærer en ytterligere oppgradering av omkringliggende gater, og en mulig kvartalslekeplass. Hele området ligger innenfor vernesonen for kulturmiljø.

Etter vurdering av alternative løsninger for rehabilitering av eksisterende mur, sammen med Stavanger kommune og byantikvar, endte man på en løsning som i stor grad likner opprinnelig uttrykk. Gammel stein ble tatt ned fra muren og brukt til å forblende en ny betongstøttemur. Steinene ble festet i betongmuren med forankringsjern, og det ble utarbeidet spesielle detaljer for innfesting og uttrykk på rekkverk. Den rehabiliterte muren, med oppgraderte gateløp og lekeplass har bidratt til å løfte nabolaget, og de gamle trehusene har fått nye og trivelige omgivelser.  

English summary
Due to poor condition and danger from falling stones, a historic stone retaining wall required rehabilitation. The historical appearance of the wall was recreated through the reuse of original stones. The project also included upgrading the neighborhood’s outdoor environment with improvements to adjacent streets, utilities and a new playground.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Stavanger, Rogaland

Oppdragsgiver: Stavanger kommune v/Arne Kallelid

Byggeår: 2017 (etappe 1)

Prosjektperiode: 2016–

Areal/størrelse: 3 500 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Marianne Berge MNLA

Landskapsarkitekt: Rambøll, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Nathaniel J. Behrends MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kristin Hageland Mortensen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll (veg, VA og geoteknikk)

Entreprenør: Nordbø Maskin AS

Samarbeidspartnere: FAGUS Rådgivning bidro med løsninger for forblending med naturstein

Priser i konkurranser: Nominert til Stavanger kommunes Byggeskikkpris for 2018 (tema «Endring»)

Annet: FOTO: Kristin Hageland Mortensen

Rambøll, Stavanger

  • Verket_2 Mur og rekkverk
  • Verket_3 Ny lekeplass
  • Verket_4 Mur og trehusbebyggelse

Liknende prosjekter