Mjøsplanet bearbeides og får en variasjon i bruk og funksjon knyttet til vannet; gjestemarina, brygge, oppholdstrapp, strand, lek, sport, piknikplen og kaikant.

Hamar er en by med sterk historisk tilknytning til Mjøsa. Da Hamar ble reetablert på 1800-tallet, var de gode havneforholdene en av grunnene til valg av plassering. Blant annet gjennom etableringen av en jernbanetrasé langs stranden, har forbindelsen til Mjøsa gjennom det 20. og 21. århundret blitt stadig mer svekket. Basert på konsept for et parallelloppdrag ble Mud landskapsarkitekter valgt til å utvikle en designstrategi for sjøfronten på Hamar. 

Et viktig tema i utviklingen av byer er stedsidentitet. For Hamar har det vist seg vanskelig å stadfeste en felles identitet som alle kan stille seg bak. Hamar er både byen ved Mjøsa, den er landbruks- og matkommunen, stasjonsbyen og Innlandets urbane hjerte – alle betegnelser som sier noe om byens rolle. 

I forslaget går planområdet, Mjøsplanet, fra å være en lukket og lite integrert del av byen, til å bli en park med god tilgjengelighet – både fra gatenettet i sentrum og vannkanten langs Mjøsa. De nye forbindelsene som skapes gjennom området bygger videre på den etablerte byplanen. Mjøsplanet bearbeides og får en variasjon i bruk og funksjon knyttet til vannet; gjestemarina, brygge, oppholdstrapp, strand, lek, sport, piknikplen og kaikant. 

Programmeringen av området forankres i eksisterende strukturer og behov. Sjøpromenaden danner en fysisk ramme ved å dele området inn i mindre arealer. Materialer og aktivitet sikrer en kontinuitet mellom delområder, samtidig som fleksibilitet gjennom året ivaretas. Et variert program samler mennesker på tvers av generasjoner og interesser. Det skal være rom for både hverdag og fest på Mjøsplanet, for store og små. Promenadeparkens ulike tilbud og aktiviteter legger opp til en leken og avslappet identitet mellom by og vann.

---
The lake Mjøsa has an important role in Hamar’s history. When the city was re-established in the 18the century, the location was chosen due to the good port conditions along the lake. However, the connection between lake and city has been increasingly weakened, largely due to the establishment of a railway along the lake. Based on their proposed concept in the feasibility study, Mud landscape architects were chosen to develop a design strategy for the waterfront in Hamar. 

The feasibility study transforms the waterfront, which is currently closed off and poorly integrated with the city, to a promenade park. The promenade both divides the waterfront into zones with varied functions and connects into the city structure, to make the waterfront more accessible from the city. Materials and activities ensure continuity between the sub-areas while maintaining flexibility throughout the year, bringing together people across generations. 

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Hamar, Innlandet

Oppdragsgiver: Hamar kommune

Prosjektperiode: 2021–2022

Areal/størrelse: Ca. 40 daa

Landskapsarkitekt: Mud AS,STUDIONSW

Ansvarlig landskapsarkitekt: Niklas Mayr MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Elin Henricson MNLA

Rådgivere/konsulenter: WSP Norge AS, Bygganalyse

Samarbeidspartnere: Mad AS, Nomad AS

Priser i konkurranser: Innovasjonsprisen for inkluderende design 2024 i kategorien Landskapsarkitektur.

Mud AS

  • 01_Mjøsplanet_Hamar_Dagens situasjon
  • 02_Mjøsplanet_Hamar_Konsept variasjon sjøkant
  • 03_Mjøsplanet_Hamar_Konsept stisystem
  • 04_Mjøsplanet_Hamar_Konsept aktivitet
  • 05_Mjøsplanet_Hamar_Situasjonsplan 1500
  • 08_Mjøsplanet_Hamar_Perspektiv aktivitetspark
  • 06_Mjøsplanet_Hamar_Situasjonsplan 1000

Liknende prosjekter