Prosjektet har kartlagt status og holdninger knyttet til anlegg med moderne overvannsløsninger. Kunnskaps- og erfaringsinnhentingen er utført av landskapsarkitekter, urbanister og VA-ingeniører.

Representanter fra prosjekterende miljø, kommuner og entreprenører har bidratt med verdifull informasjon. Det er gjennomført workshops, befaringer og evaluering av ti bygde anlegg.

Spriket mellom overordnede føringer og mangel på realisering av denne type anlegg er åpenbart. De anleggene som er bygd er i stor grad vellykkede, både teknisk, hydrologisk og opplevelsesmessig. Mangel på gjennomføring kan i noen grad skyldes at kompetansen knyttet til alternativ overvannshåndtering er for lav blant aktøren i alle ledd, fra tiltakshaver til driftspersonell. Den største hindringen kan ligge i at nye løsninger krever endring av tankesettet vårt. Overvann har i alle år vært håndtert som et problem, som raskest mulig skal ledes bort gjennom systemer under bakken. Det kreves nytenkning for å møte utfordringer knyttet til økt fortetting, økte befolkningskonsentrasjoner i byer og tettsteder, samt større nedbørsmengder. I en slik om­stilling ligger også muligheten for at regnvannet kan bli en ressurs som et miljøskapende element og positivt bidrag til livskvalitet og biologisk mangfold.

 

In cooperation with the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Asplan Viak AS has conducted a feasibility study on stormwater management, funded by The Research Council of Norway and Asplan Viak AS. The study has mapped the status and attitudes towards projects regarding modern stormwater solutions in Norway.

 

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Forskningsrådet  og Asplan Viak AS

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014-2016

Kostnad inkl. MVA: 1,6 mill. kr

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sigrid Vasseljen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lisbet Haug, Ingvild Aarset, Ellen Leinonen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: VA-ingeniører: Vebjørn Knotten, Håvard Knotten

Arkitekt: Arkitekt: Giambattista Zaccariotto

Samarbeidspartnere: NMBU v/ Ingrid Merete Ødegård

Idé/initiativtaker: Asplan Viak AS

Finansieringskilde/sponsor: Forskningsrådet og Asplan Viak AS

Annet: Fotograf: Asplan Viak AS

Asplan Viak AS, Trondheim

  • Overvann-som-ressurs---2---LOD-skjema
  • Overvann-som-ressurs---3

Liknende prosjekter