Parsellen fra Solbjørnneset til Hamnøy er et rassikringsprosjekt langs en strekning av Nasjonale Turistveger i Vest-Lofoten.

BJØRBEKK & LINDHEIM AS

Landskapsbildet i denne delen av Lofoten er karrig, med bratte fjellsider med grønne hyller og sletter. Dette er beholdt som grep i formgivingen av prosjektet. Langs hele strekningen har prinsippet om naturlig revegetering med stedlige masser vært brukt. Det har gitt et robust og vakkert vegetasjonspreg med stedegne arter.

Parsellen fra Akkarvika til Hamnøy går hovedsakelig i tunnel. Landskapsarbeidene har omfattet utforming av sideterreng, parkeringsplasser, deponier og portalområder, samt innspill til formgiving av tunnelportaler for å oppnå god terrengtilpasning.

Den nordre parsellen mellom Solbjørnneset og Akkarvika består av fire rasgallerier på til sammen 975 meter langs de mest rasutsatte strekningene. Rasgalleriene har en åpen utforming mot sjøsiden, for å gi bilister og syklister god utsikt ut over Vestfjorden og landskapet rundt. Rasoverbyggenes utforming og lengde er optimalisert i tillegg til at de er tilpasset terrenget. Ledevoller og støtputer skal lede skred over rasoverbyggene og ut i sjøen.

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Flakstad og Moskenes, Nordland

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Byggeår: Akkarvika-Hamnøy des. 2013. Solbjørnneset-Akkarvika des. 2014

Prosjektperiode: 2009-2014

Areal/størrelse: Ca 4,5 km er rassikret

Kostnad inkl. MVA: 840 mill. kr

Prosjektansvarlig: Statens Vegvesen

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jostein Bjørbekk og Bjørn Amund Enebo, begge MNLA. Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Entreprenør: Tunnel: LNS AS. Rasoverbygg: Veidekke Entreprenør AS

Arkitekt: Knut Hjeltnes AS Sivilarkitekter MNAL

Bjørbekk & Lindheim AS

Liknende prosjekter