Bryggen i Bergen står på UNESCOs liste over verdens kulturarv, men i omlag 30 år har store mengder grunnvann lekket.

Forvaltere og fageksperter har de siste årene jobbet sammen for å finne en løsning for å bevare kulturlagene og re­dusere setningsutviklingen. Resultatet er et avansert infiltrasjonsanlegg som er unikt i Norge.

Anleggets hovedoppgave er å tilføre grunnen nok vann til at grunnvannsnivået heves. Vanntilførselen skjer ved direkte infiltrasjon av overvann til grunnen. Regnbed er et av flere tiltak i denne sammenheng. Regnbedet består av over 700 urter og stauder og er det største regnbedet i sitt slag anlagt i Norge som et fordrøyningsanlegg.

Plantevalget i regnbedet baseres på hardføre arter og sorter som har denne landsdelen som naturlig voksested, er vel egnet til bruk i regnbed og er vannkjære. De fleste foreslåtte planter er stauder som har historie i den norske kultur enten som prydplante, medisin eller nytteplante. Plantene er satt sammen både med tanke på farge, blomstringstid. Plasseringen i regnbedet er tilpasset hvor mye fuktighet plante­artene tåler. Formuttrykk av regnbedet er basert på det opprinnelige anlegget fra Bryggehagene.

 

Prosjektfakta

Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

Beliggenhet: Bergen, Hordaland

Oppdragsgiver: Riksantikvaren/Statsbygg

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 150 m2

Prosjektansvarlig: Trond Liane, Statsbygg

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Hageberg og Arna Dögg Arnardottir, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Prosjektleder/geoteknikk: Jann Atle Jenssen, anleggsteknikk: Christian Fredrik Espelid, begge Multiconsult, Norconsult AS, VA og Hydrogeologi v/hhv. Torstein Dalen og Kevin J. Tuttle

Entreprenør: Bergen Bydrift AS (v/prosjektleder John B. Stolt-Nielsen)

Prosjektgruppe: Riksantikvaren, Statsbygg, NGU, NIKU, Prosjekt Bryggen, Museum Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune

Multiconsult, Region Vest

  • Regnbed2
  • Regnbed3
  • Regnbed4
  • Regnbed5
  • Regnbed6

Liknende prosjekter