Moss kommune ønsker å revitalisere den blågrønne strukturen langs Trolldalsbekken. Strekningen som skal restaureres er på 3 km, fra Peer Gynts vei i sør, til Kambobukta i nord.

 Med prosjektet spiller bærekraftig vannhåndtering en drivende rolle i byutviklingen, hvor Moss sentrum forbindes med Kambobyen som ledd i en knutepunktbasert strategi. Mulighetsstudien fokuserer på naturhermende og biotopforbedrende løsninger. En av hovedoppgavene har vært å komme med konkrete tiltak for bedret vannkvalitet og tilrettelegging av biotoper for sjøørett. Med blågrønne løsninger oppnås urbane rom der folk kan oppleve at naturens kretsløp inngår som problemløser og estetisk element – tilrettelagt natur med direkte pedagogisk funksjon. Restaureringen av Trolldalsbekken skal foregå som en inkluderende planprosess.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Kambo, Moss

Oppdragsgiver: Moss kommune

Prosjektperiode: Juni 2012 til juni 2013

Areal/størrelse: 3 km

Prosjektansvarlig: Stein B Olsen & Elin Tanding Sørensen MNLA

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin T Sørensen, landskapsarkitekt MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI Areal og landskap v/Benedikte W Oliver (vegetasjon), Margit Vinjerui Christenson MNLA (visualisering). COWI Natur & vannmiljø v/Stein B Olsen og Svein O Åstebøl (vannkvalitet), Karl Otto Mikkelsen (biotopforbedrende tiltak).

Samarbeidspartnere: Moss kommune og Fylkesmannen i Østfold

Idé/initiativtaker: Moss kommune

Prosjektgruppe: Moss kommune styringsgruppe, Fylkesmannen i Østfold, COWI AS

COWI AS, Oslo

  • Trolldalsbekken_pri 2
  • Fisk-kulp-stående

Liknende prosjekter