Et pilotprosjekt som undersøker hvordan et område kan tilrettelegges for brukerne gjennom en anleggsperiode på flere år, med flere omfattende byggeprosjekter.

Risenga er et sentralt område for idrett og utdanning i Asker og har et bredt mangfold av brukergrupper, fra skoleelever til toppidrettsutøvere. GPA har vært prosjektleder og overordnet designstyrer for flere samarbeidspartnere, og utviklet et pilotprosjekt med fokus på sikkerhet, veivisning, kommunikasjon og stedsidentitet. Prosjektet har bestått av fire faser:

1. Kartlegging: Intervju med brukere og ansatte for å få innblikk i områdets utfordringer og potensielle konfliktpunkt i anleggsperioden. Kartlegging av bevegelsesmønster, transportmetoder og stedsdynamikk.

2. Konsept: Med utgangspunkt i resultatene fra første fase ble det utarbeidet en tiltaksliste for å besvare de kartlagte behovene. Tiltakene har ulikt fokus, men målet er at det samlet sett skapes et trygt, komfortabelt og attraktivt miljø for brukerne gjennom anleggsperioden. Det ble også laget en plan for hver av de ulike fasene av anleggsperioden, for å definere trygge soner for myke trafikanter og avdekke konflikter med anleggsaktivitet.

3. Prosjektering av tiltakene fra konseptfasen: Blant annet oppgradering av gangveier og belysning, design og produksjon av skilt for bedre veivisning for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak, organisering av parkeringsbevis, midlertidige oppholdsplasser og midlertidige kunstprosjekter.

4. Gjennomføring: Utførelse av tiltakene, oppfølging mot entreprenører, drift og brukere. Et sentralt tiltak i prosjektet er et samhandlingsforum for lederne for de ulike destinasjonene på området. Forumet ble opprettet for å sikre bedre kommunikasjon lederne imellom og informasjonsdeling mellom kommunen og destinasjonene. GPA står for fasiliteringen av denne medvirkningen.

Pilotprosjektet er en del av koordineringsprosjektet til Asker kommune.

 

How can temporary measures increase pedestrian safety and comfort during a major construction project? Risenga is a community hub for education and sport with over a million visitors a year, from school children to elite athletes. Gottlieb Paludan Architects have worked in collaboration with stakeholders to design a strategy for looking after all these visitors during the construction of several new buildings. Key themes have been safe routes, legible wayfinding, informative communication and creating identity through placemaking. 

There are four project phases: 1. Mapping use through observation and interviews. 2. Concept development of a “Construction Masterplan” alongside a series of temporary projects . 3. Detailed design of each project, e.g. improving walkways, lighting, wayfinding signage, temporary car-parks and art installations 4. Construction and implementation alongside ongoing dialogue with users and stakeholders to evaluate and adjust the strategy. This is a pilot project for major constructions projects in the municipality. 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Asker, Viken

Oppdragsgiver: Asker kommune, prosjekt og utvikling

Byggeår: 2019–2022

Prosjektperiode: 2019–

Areal/størrelse: Ca. 150 daa

Kostnad inkl. MVA: 7 mill. kr

Prosjektansvarlig: Gottlieb Paludan Architects

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Cecilie Espedokken Vik MNLA

Rådgivere/konsulenter: Light Bureau, Dinamo, Kulturbyrået Mesén, AFRY, Tinkr

Kunstner: Stina Langlo, Jon Gorospe, Espen Henningsen, David Stensmarck

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects v/Jeff Forbes

Samarbeidspartnere: Asker kommune

AFRY Ark Studio

  • Risenga2
  • Risenga4
  • Risenga3
  • Risenga5

Liknende prosjekter