Risenga er et sentralt område i Asker for idrett og utdanning. Over en million mennesker passerer gjennom området hvert år. Området er i dag preget av enkeltbyggenes funksjoner, og det er lite interaksjon og sambruk mellom de ulike byggene.

Rommene mellom bygningene domineres av parkeringsplasser og fungerer dårlig. Potensialet for å utvikle idrettsparken er enormt, både på grunn av den sentrale plasseringen med nærhet både til Asker sentrum og nabolaget, men også på grunn av de ulike lokale og regionale funksjonene som parken rommer.

Designhåndboka for Risengaparken omfatter analyser, målsetninger, visjon og overordnede designprinsipper. Dette leder til en overordnet, helhetlig masterplan, med retningslinjer for prosjektering samt utvikling av eiendommene innenfor området.

Formålet med den overordnete masterplanen er at alle uteområdene skal henge sammen og oppleves som en helhet, uavhengig av når prosjektene skal realiseres. Samlet gir dette et grunnlag for utvikling av Risengaparken, med fokus på estetisk kvalitet og helhetlige løsninger.

English summary
Risenga is a centrally located area for sports and education in Asker, with a potential for becoming a destination, both locally and regionally. The design manual contains analyses, goals, vision and a design framework for Risengaparken. This results in a holistic masterplan, with guidelines for the development of the different properties within the park.


Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Asker kommune, Prosjekt og utbygging v/Klaus Øiseth

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2018–

Areal/størrelse: Ca. 230 daa

Prosjektansvarlig: Jeff Forbes

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Cecilie Espedokken Vik MNLA

Prosjektgruppe: Asker kommune v/prosjekt og utbygging, Asker kommune v/plan og bygningsetaten, Akershus fylkeskommune m.fl.

AFRY Ark Studio

  • Risengaparkendesignhåndbok2
  • Risengaparkendesignhåndbok3

Liknende prosjekter