En seier for nabolaget! Etter en gjennomgående medvirkningsprosess har Rudolf Nilsen plass på østkanten i Oslo blitt en bypark som gjør jobben for nærområdet; et inkluderende byrom av og for alle.

Løft Tøyen 
Den ble gitt navnet Vahls plass, denne løkka på Tøyen som bare er skilt fra Botanisk hage med Vahl skole. I 1952 ble den til Rudolf Nilsens plass, etter bydelens ranke og revolusjonære poet som skildret livet på Oslos østkant og selv bodde i området periodevis. Den gang som nå er Tøyen trangbodd, med en rekke levekårsutfordringer. Da Oslo kommune besluttet å flytte Munch fra Tøyen til Bjørvika fikk bydelen i retur «Områdeløft Grønland og Tøyen». Områdeløftenes mål var å sørge for mer trygge og inkluderende lokalmiljøer med varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter.  Gjennom arbeidet med rapporten «Parkløft Tøyen»ble Rudolf Nilsens plass identifisert som en prioritert oppgave i områdeløftene.   

«Der du vandrer ut i solen, ut i parker og i gater, er du konge for en dag og kan bestille hvad du vil». Rudolf Nilsen (1901-1929) 

SOLA sto bak medvirkning og innledende faser av arbeidet med helhetsplanen fram til tilbudsgrunnlag, med Bydel Gamle Oslo som engasjert oppdragsgiver og lokal ekspert. Bar bakke landskapsarkitekter og Agaia AS, i regi av Bymiljøetaten i Oslo kommune, har vært ansvarlige for detaljering og realisering av prosjektet. Plassen ble åpnet til stor jubel i 2022, og har blitt en attraktiv sosial og grønn helårspark. 

Byrom i tettbygde strøk skal svare på beboernes behov, oppfylle boligenes mangler, gi folk gode møteplasser og samtidig bygge opp under de positive sosiokulturelle kvalitetene på stedet. Til tross for at Tøyen og Grønland har noen levekårsutfordringer, er beboerne stolte av nabolaget sitt, har en sterk kultur og behov for å møtes ute i byrommene. Nettopp derfor er gode og attraktive by- og parkrom spesielt viktig her.  

Nabolagets røst    
Prosessen mot oppgradering av Rudolf Nilsens plass besto av flere faser. En inkluderende og omfattende brukermedvirkning var toneangivende for utvikling og utforming. Samtaler med folk på stedet, feltkontor, spørreundersøkelse, workshops, fokusgrupper og møter med jenter, kvinner, foreldre, idrettslag, lærere og borettslag bidro til en bedre forståelse av stedet. Slik ble også de ulike interessene gjort synlige og oppdraget mer tydelig.          

Medvirkningen avdekket interessekonflikter og ulike oppfatninger om parkbruk på bakgrunn av kultur, alder, økonomi, kjønn, m.m. Samtidig hjalp innspillene til med å identifisere potensiale for felles interesser og måter å samarbeide om offentlige rom på. Kunnskapsgrunnlaget fra medvirkningen ble bearbeidet til en helhetsplan bestående av både konkrete, fysiske løsninger og strategier for samarbeid mellom aktører på stedet og med bydelen. 

«Gi meg de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet». 

Realisering av helhetsplanen    
Helhetsplanen omorganiserer plassen for å øke graden av trygghet og trivsel. Dette ved å åpne opp og knytte hele plassen sammen med gjennomgående gangakser og tilrettelegging for opphold, aktiviteter, lek og rekreasjon. I tillegg er det etablert oppholdssoner og en grillplass med varierte sittemøbler for folk som bare vil slappe av.   

Den opprinnelige sirkelrunde «promenaden» fra gamle Rudolf Nilsens plass har blitt gjenskapt i ny plan. Dette for å organisere bevegelse inn i og gjennom plassen, forbedre orientering og oversikt og for å definere tre av plassens fire nye portaler. Langs de nye gangforbindelsene er det anlagt restaurerte Oslo-lamper med LED-armaturer fra BYM, som belysning for å fremme trygghet og bruk hele året. Disse gjør at plassen kan fungere som en forlengelse og utvidelse av hjemmet, der familier kan møtes og tilbringe ettermiddagen heller enn i en trang stue.     

Rudolf Nilsens plass er en aktiv, historisk bypark, og samtidig en stor grønn lunge for nabolagets mennesker og dyr. For å ivareta plassens historiske identitet og styrke dens økologiske funksjon,tok helhetsplanen med viktige mål om klimatilpasning og biomangfold. Bevaring av eksisterende, samt etablering av nye trær og annen vegetasjon ble viktig, i tillegg til fokus på lokal overvannshåndtering og materialombruk. Plassens funksjon som bypark har også blitt materialisert i form av romslige plenområder, som skapt for å ta av seg skoene eller slå opp en piknikduk. Ny plassbelysning på aktivitetsområder og lekeplasser fremmer oversikt, trygghet og bruk hele året.  

«Bare slentre om i byen på de muntre lekeplasser er en glede du kan gjemme på i dagene som kommer». 

Å spille hverandre gode    
Et viktig mål med planlegging av Rudolf Nilsens plass var å styrke eksisterende sosiale nettverk rundt plassen. Ildsjeler i bydelen, Friluftsliv i Gamle Oslo (FRIGO) og idrettsklubben Sterling, ble nøkkelspillere og viktige samarbeidspartnere i denne sammenhengen. FRIGO driver utlånsbod på plassen hele året, hvorfra de arrangerer gratis aktiviteter som ballspill, lek i parken, skøyter, ansiktsmaling, grilling og matlaging. Bua har blitt oppgradert med fasiliteter som nytt kjøkken, toalett og ny fasade. Kunstgressbanen har fått nytt dekke uten behov for etterfylling med gummigranulat, nye ballnett, flombelysning, samt kjøleaggregat for islegging av banen på vinterstid.     

Den tidligere mangelen på tilrettelegging for ulike behov førte til stort press på opparbeidede arealer, noe som skapte konflikt mellom brukerne. Den nye multiballspillbanen og områder for trening, bordtennis og lek har bidratt til å utvide tilbudet på Rudolf Nilsens plass. Til sammen gjør disse endringene plassen til en spennende destinasjon i nærområdet for lek og uformell aktivitet, som også ivaretar barn og unges behov for å utvikle motorikk og styrke. FRIGO og Sterling sin tilbakemelding er at oppgraderingen av plassen har gjort jobben deres enklere. 

Et annet viktig mål med utformingen var å sørge for at plassen supplerer uteområdene på Vahl skole. Fra å være innestengt i en skolegård på 350 m2 har rundt 300 skolebarn nå hele 8,5 mål å boltre seg på. Plassen er planlagt for å skulle være like attraktiv for både jenter og gutter når det gjelder mangfold av aktiviteter, estetikk og disponering av området. 

Byliv skapes hver dag av og med de som bor i og bruker byen. Oppgraderingen av Rudolf Nilsen plass viser at landskapsarkitekter kan bidra positivt gjennom å skape et fysisk grunnlag for godt byliv. Oppgraderingen er også et viktig eksempel på at landskapsarkitektur har potensiale til å sette rammer for inkludering og styrking av sosiale nettverk som en del av planleggingen. Dette sosiale perspektivet kan vi alle være mer bevisst på i arbeidet med bygging av bærekraftige lokalmiljøer. 

«Og varm av lykke går jeg og kjenner at i dette dyp har jeg mitt hjem, min rot. For her er allting skapt av menneskehender -fra lyset ned til stenen ved min fot.»  

--- 
After a comprehensive participation process, Rudolf Nilsen’s place on the east side of Oslo has become a city park for the neighbourhood; an inclusive urban space by and for everyone. The upgrade of Rudolf Nilsen’s place was initiated as part of a larger municipal project to revitalize the neighbourhoods of Tøyen and Grønland - burrows experiencing overcrowding of housing and other social challenges.  

SOLA was responsible for the neighbourhood participation process and the initial phases of project development. Bar bakke landscape architects and Agaia AS have been responsible for the detailing and realization of the project. The square was opened in 2022 and has become an attractive social and green space for the neighbourhood, active all year-round.    

The process of upgrading Rudolf Nilsen’s place started with a user participation process: conversations with people on site, field office, survey, workshops, focus groups and meetings with girls, women, parents, sports teams, teachers, and housing associations contributed to a better understanding of the site, highlighting different interests and goals for the project. Participation was conducive to further development and design and materialised in a plan for the square consisting of both physical solutions and strategies for cooperation between actors on site and with the burrow.   

The comprehensive plan reorganizes the design of Rudolf Nilsen’s place to increase the degree of safety and well-being on site. This is achieved by establishing multifunctional areas for activity, play and recreation and creating logic connections between the areas.    

To preserve the park’s historical identity and strengthen its function as a green lung in the neighbourhood, the plan also included important goals for climate adaptation and biodiversity.Preservation of existing trees, planting of new trees and vegetation became central contributions, in addition to a focus on local stormwater management and material recycling.    

A goal in the planning process was to strengthen existing social networks around the square. Local keystakeholders became important collaborators in this context. The local stakeholders have received upgraded sports facilities and amenities that allows them to host free activities all year around. A new multiball court and areas for training, table tennis and play have helped to extend the capacity on site and reduce conflict in activity areas.     

The design also aimed to supplement the outdoor areas at the neighbouring Vahl School. From being confined in a schoolyard of 350 square meters, the schoolchildren at Vahl School now have 8.5 acres to use for fun and play. The space is equally attractive for both girls and boys regarding the variety of activities, aesthetics, and layout of the area.    

Upgrading Rudolf Nilsen’s place shows that landscape architects can positively contribute to sustainable neighbourhood development both by creating physical frameworks, and by facilitating an inclusive planning process.  

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Gamle Oslo, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Bydel Gamle Oslo (tiltakshaver)

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2015–2022

Areal/størrelse: 8 daa

Kostnad inkl. MVA: 33 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ole Rydningen, SOLA og Kjersti Vallevik Håbjørg MNLA, bar bakke

Landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS,bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Henning Lindgren Jensen, SOLA, og Knut Hallgeir Wik MNLA og bar bakke

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Studio Oslo Landskapsarkitekter AS, v/Ole Rydningen, Henning Lindgren Jensen, Espen Kjærem MNLA, KatrínPétursdóttir, Ashley Conn MNLA og Marius Løkken Skogvang og bar bakke landskapsarkitekter AS, v/Kjersti Vallevik Håbjørg, Knut Hallgeir Wik, Ingvild Fos

Entreprenør: Agaia AS

Idé/initiativtaker: Bydel Gamle Oslo og Områdesatsingen på Grønland og Tøyen

Prosjektgruppe: Medvirkningsprosess/forprosjekt med tilbudsgrunnlag: Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys arkitekturpris 2023

Finansieringskilde/sponsor: Områdesatsingen på Grønland og Tøyen, Bilfritt byliv og spillemidler

Annet: Detaljprosjektert/byggeoppfølging av bar bakke landskapsarkitekter AS

Studio Oslo Landskapsarkitekter AS

  • RUDOLF NILSENS PLASS_1
  • RUDOLF NILSENS PLASS_2
  • RUDOLF NILSENS PLASS_3
  • RUDOLF NILSENS PLASS_4
  • RUDOLF NILSENS PLASS_5
  • RUDOLF NILSENS PLASS_7
  • RUDOLF NILSENS PLASS_6
  • RUDOLF NILSENS PLASS_8
  • RUDOLF NILSENS PLASS_9
  • RUDOLF NILSENS PLASS_10

Liknende prosjekter