Prosjektet omfatter reguleringsplaner og byggeplaner for RV 567 i Osterøy kommune, inkludert sideveier og gang- og sykkelveier, VA og landskap.

 Deler av RV 567 er utbedring av eksisterende vei, men det meste av veien/tunnelen går i jomfruelig terreng. I Lonevåg er det bygget rundkjøring i tillegg til opprusting av boligveier. Tunnelmasser er benyttet til utbedring av lokalveier for å oppnå bedre kurvatur, og ellers lagret i permanent deponi. Det har vært tett oppfølging i byggefasen.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Osterøy

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Byggeår: 2008-20012

Prosjektperiode: 2003-2012

Areal/størrelse: 1550 m veg i dagen, 1550 m veg i tunnell

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Bergen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sweco AS

Rådgivere/konsulenter: Sweco AS

Entreprenør: ISTAK

Sweco Norge AS, Bergen

  • 1-kryss haugedalen vestover liggande
  • 1-renne
  • 1-undergang Hauge

Liknende prosjekter