Hele planområdet rommer 8-10.000 gravplasser og omfatter urne- og kiste-graver, anonyme graver, samt graver for andre trossamfunn. Muslimsk gravfelt ligger sentralt i feltet.

1. utbyggingsetappe omfatter seks kistegravfelt og fem urnegravfelt. Gravfeltene utgjør presise lysninger i bjørkeskogen. Tilgrensende terreng er ikke berørt. Omfattende nyplantinger skjermer mot vind. Ei stor avskjærende grøft like ovenfor gravlunden kanaliserer grunnvann og overflatevann til eksisterende elvesystem utenfor gravlunden. Grunnen består hovedsakelig av morene-avsetninger. Massene i gravfeltene er tatt ut, sortert, knust til egnede fraksjoner og lagt tilbake i gravfeltene.  Stedlige jordmasser er brukt i ny vegetasjonsetablering. Gravlunden er lagt presist og varsomt inn i skogsterrenget. Terreng og vegetasjon danner rom, samtidig som utsikt og utsyn over det storslåtte landskapet vektlegges.

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Kvaløya

Oppdragsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd: Skisse-/forprosjekt og reguleringsplan. Tromsø kommune Eiendom: Detaljprosjekt

Byggeår: 2010/2012

Prosjektperiode: 2006-2012

Areal/størrelse: Totalt 310 da, 1. utbyggingsetappe 70 da

Kostnad inkl. MVA: 60 mill. kr. (etappe 1)

Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS v/Ann-Kjersti Johnsen MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tromsø

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ann-Kjersti Johnsen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS v/Aud Wefald MNLA, Ann-Kjersti Johnsen MNLA, Kari Therese Svinø

Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS på veg, vann- og avløp og overvannshåndtering. Multiconsult på grunnundersøkelser.

Entreprenør: Grav og Spreng AS

Anleggsgartner: A. Markussen AS

Asplan Viak AS, Tromsø

  • IMG_5747_bearbeidet
  • Detalj_vannpost_jpg
  • Detalj_port og gjerde_jpg

Liknende prosjekter