I forbindelse med planene for å legge E18 i tunnel og omdisponere store veiarealer til byutvikling, inviterte Bærum kommune tre team til å utarbeide mulighetsstudier for Sandvika sjøfront, for strekningen fra Blommenholm til Sandvika vest.

Mulighetsstudien er et bidrag inn i det kommende planarbeidet, og har tatt for seg bevaring, landskapsforming, transformasjon og byutvikling. Et viktig mål var å se hele Sandvika under ett og vise hvordan Sandvikas nye sjøfront kan forholde seg til bakenforliggende by.

For å skape en attraktiv fjordby er det viktig å legge til rette for mer blandet arealbruk, også langs fjorden. Sandvika som knutepunkt og regionhovedstad videreutvikles ved å gi plass til kontorer og næring, spesielt langs den nye bygaten på Kjørbo. Ved å planlegge for mer aktivitet mot gatene styrkes rollen som framtidsrettet handelssentrum. En høy boligandel på Lakseberget og mot grøntområdene på Kjørbo vil legge alt til rette for å lage gode bomiljøer med enkel tilgang til by, natur og sjø. Kadettangen foreslås videreutviklet med offentlig program, idrett, rekreasjon og aktivitet. Idrett og lek bør gis rikelig plass og tilstrekkelige arealer i en by som er i vekst slik Sandvika er, og kommunens oppgave må være å sikre viktige områder langs Oslofjorden for allmenheten. 

I forslaget legges det opp til en prioritering av de grønne transportformene – gange, sykkel og kollektiv. Biltrafikken har fått mindre plass enn det som per i dag er vist i planene for ny E18 og det lokale hovedveinettet gjennom Sandvika.

Plans to reroute the highway E18 into a tunnel will open large areas to urban development. Bærum municipality invited three teams to develop a feasibility study for Sandvika seafront. The mission is to contribute to the upcoming master plan design. An important goal has been to connect the new seafront to the surrounding city.

To create an attractive fjord-city, it is important to plan for mixed functions. Sandvika can be further developed as a connection hub and regional centre by allowing more space for offices. Activities along the streets will also strengthen the city’s role as a future shopping area. A large housing area connects to green spaces and lays the foundation for a good living environment with access to the city, nature and ocean. Development of the area Kadettangen is recommended with public programming, sports, recreation and activities. This master plan prioritizes green mobility: pedestrians, bikes and public transportation. Car traffic is given less area than what is shown in the plans for the new E18 and the local road network.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Bærum, Viken

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Prosjektperiode: 2018

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Rambøll

Arkitekt: LPO Arkitekter

Grindaker AS

  • Sandvika sjøfront_3-Landskapsprogram
  • Sandvika sjøfront_4-Snitt Kyststi
  • Sandvika sjøfront_5-Snitt nedtrapping mot sjø

Liknende prosjekter