Opprustningen av Strandkaien/Østre Murallmenning og Håkonsgatens for-lengelse er to av flere gateopprustningsprosjekter i regi av Bergensprogrammet.

Strandkaien/Østre Murallmenning er oppgradert med brede skiferbelagte fortau, rullevennlig sykkelfelt og bedre kontakt med sjøfronten med gode møteplasser, som et trappeanlegg i granitt, og designbenker i kortenstål og tre. Det er lagt vekt på universell utforming i hele prosjektet, samtidig som man tar vare på antikvariske verdier. Skåret storgatestein er integrert i øvrig belegg, og der fortauet varierer i bredde fungerer langsgående skiferstaver som naturlige ledelinjer.

Håkonsgatens forlengelse har mange likhetstrekk med Strandkaien, med høy kvalitet på materialbruk og gode estetiske løsninger. Trapper og murer i granitt, skifer og betongheller på fortau, og mangfoldig variasjon av brosteinsdekker. Belysningen er oppdatert i begge prosjektene.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen sentrum

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Byggeår: 2010-2012

Areal/størrelse: 10 daa og 12 daa

Kostnad inkl. MVA: 43 mill. kr. og 55 mill. kr. (totalt), Kontrakt 1,6 mill. kr. og 1,2 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Vest

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Tangen, Vibeke Lokøy, Nina Fredriksen og Inger Hageberg, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS v/Bent Stensaker (ARK) og Kjetil Tepstad (RIVeg)

Anleggsgartner: Wikholm AS

Prosjektgruppe: Multiconsult AS, Bergen kommune, Statens vegvesen Region vest og Graveklubben.

Finansieringskilde/sponsor: Bergensprogrammet

Multiconsult, Region Vest

  • strandkaien02
  • strandkaien17
  • strandkaien24
  • strandkaien30
  • strandkaien23
  • hakon_11
  • hakon_12
  • hakon_14
  • IMG_0522

Liknende prosjekter