Aure kommune har siden 2014 jobbet systematisk med medvirkningsprosesser og sentrumsutvikling, og forankret det i kommunens overordnede planer. I 2020 fikk kommunen status som pilotkommune av Møre og Romsdal fylkeskommune for å styrke rolla som samfunnsutvikler.

Ved oppstart av oppdraget ble det avklart at eksisterende grunnlag fra medvirkningsprosesser skulle brukes som innspill for de tre hoveddelene i oppdraget; stedsanalyse, mulighetsstudie og skisseprosjekt. Oppdraget skal vise resultater av gjennomført medvirkning, presentere en samla analyse som binder sammen fortid og nåtid, og gi en retning for framtida til Aure kommune og sentrum.

Gjennom analysedelen av oppdraget ble den historiske utviklinga av Aure kommune og sentrum gransket. Det ble gjennomført sosiokulturell samt fysiske dvs tematiske analyser. Analysene bidro til å forstå utviklingen, samtidig som foto, bruk og stedsinteresser dannet grunnlag for både strakstiltak og fokusområder videre. Analysedelen fungerte også som en viktig idébank for mulighetsstudiet for sentrum og skisseforslaget for Auretorget. Hovedprinsipp i mulighetsstudien er at Aure sentrum skal framstå som et helhetlig og ryddig sentrum, med tett kontakt til sjøen, gode forbindelseslinjer, fleksible og fysiske møtesteder – som inviterer til bruk og som hele Aure kommune kjenner tilhørighet til. Det skal være et sentrum å være stolt av, med identitet knyttet til fortid, nåtid og framtid. 

Skisseprosjektet viser Auretorget som hjertet i sentrum og kommunen, en møteplass for alle. Innbyggerne i kommunen skal kunne kjenne igjen elementer fra historia i detaljutformingen. Det er lagt opp til at innbyggerne kan bidra i både temporær og permanent utforming, gjennom medvirkning og aktiv bruk av torget. Som verktøy for praktisk gjennomføring er det utviklet et rammeverk for tiltak og måloppnåelse, som er et levende dokument til videre bruk. 

 

---
Aure municipality has strived to integrate participatory planning and town-centre development in planning since 2014. In 2021, the municipality instigated a new three-stage process, which would build upon previous processes to envision a future for Aure municipality and its centre. The analysis aimed to understand Aure’s historical development through a sociocultural analysis and physical/thematical analyses. The outcome pinpointed measures for immediate action and focus areas for the following phases. The feasibility study’s intention was to imagine Aure as a comprehensive and tidy centre, while emphasizing the land-sea connection, strengthening mobility patterns, creating flexible meeting places for year-round use, and shaping local identity. The schematic design for Aure square was conceptualized as a meeting point for locals and outsiders alike, anchored in the region’s history, and containing both permanent and temporary structures. A framework for intervention and goal setting was also created as part of the project.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Aure, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Aure kommune v/Ivar Torseth

Prosjektperiode: 2021

Prosjektansvarlig: Siri Bø Timestad

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Sunnmøre,Norconsult Norge AS, Trondheim,Norconsult Norge AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingvild Yri, MNLA fagansvar mulighetsstudie, Siri Anette Myklebust, MNLA fagansvar skisseprosjektet, Anja Standal, fagansvar analyse, Ingvild Tillerbakk, fagansvar medvirkning

Rådgivere/konsulenter: Ressursteam: Elisabeth Baril, Marta Kovacova, Athenna Grindaker

Arkitekt: Idunn Eide Sanden

Norconsult Norge AS, Sunnmøre

  • 2-Aure-_Hovedgrep
  • 1-Aure_illustrasjon-torg
  • 4-Aure_Skisseplan-torget
  • 5-Aure_-kompakt_sentrum

Liknende prosjekter