Fredrikstads befolkning vokser, veiene og gatene i og utenfor sentrum er fulle av kjøretøy. Planen viser hvordan byen kan utvikles på en bærekraftig måte, slik at sentrum blir mer attraktivt og transportalternativene bedre.

Sentrumsplanen vil gi synergieffekt mellom ønsket byutvikling, og god tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende. Personbiler og varetransport ledes til en sentrumsringvei og blir mer effektiv, uten å være en kilde til støy og luftforurensing i sentrum.

Prosessen har krevd bred faglig og politisk forankring. Utgangspunktet var to alternative planer, som prioriterte henholdsvis kjøretøy eller myke trafikanter. Alternativene ble evaluert, og det beste plukket fra begge. Slik ble den endelige løsningen akseptabel, med tanke på framkommelighet for forskjellige typer reisemidler. En annen viktig faktor er et attraktivt og levende Fredrikstad, hvor sentrumshandel kan konkurrere med kjøpesentre i Sverige. Samtidig skal løsningen i størst mulig grad gi konkurransefortrinn til de myke trafikantene og de som reiser kollektivt.

Den tverrfaglige konsulentgruppen med landskapsarkitekter, ingeniører og bygningsarkitekter har jobbet tett sammen i hele prosessen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Fredrikstad, Østfold

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune v/ Trine Huitfeldt Nygaard

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 750 000 m2

Prosjektansvarlig: Pål Stabell

Landskapsarkitekt: COWI AS, Fredrikstad

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Cristina Barrabès MNLA

Arkitekt: Griff Arkitektur AS

COWI AS, Fredrikstad

 • Fredrikstad2
 • Fredrikstad3
 • Fredrikstad4
 • Fredrikstad5
 • Diagram1
 • Diagram2
 • Diagram3
 • Diagram4
 • Diagram5
 • Diagram6
 • Diagram7
 • Diagram8
 • Diagram9
 • Diagram10

Liknende prosjekter