Forprosjektet skal danne grunnlaget for transformering av Skårersletta fra vei til hovedgate i en framtidig bystruktur.

Skårersletta skal bli Lørenskog bys nye paradegate. Med brede fortau, sykkelstier og allébeplantning vil den danne rammen for et yrende liv på gateplan. Sykkelstiene er etter dansk forbilde, med separate traséer i kjøreretningen og kantsteinsskille mot øvrig trafikk.

Prosjektet forutsetter en nedskalering av personbiltrafikken, ved å prioritere buss og fjerne svingefelt i kjørebanen. I tillegg til å prioritere gående, syklende og kollektivtransport skal prosjektet også kunne håndtere 200-års flommen innenfor prosjektavgrensningen. Dette er løst ved å utforme grøntrabattene med et innvendig volum, som en «grønn kanal» utført etter regnbedprinsipper. Løsningen skal både fordrøye og infiltrere vannet. Videre inngår også øvrig infrastruktur i prosjektet – vann og avløp, kabler, gatelys og søppelsuganlegg.

English summary
This preliminary project will be the basis for transforming Skårersletta from a road to the main street in a future urban structure. The pedestrians and cyclists are the priority, and the rainwater is delayed through a green ditch built after the principles of a rain garden.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Lørenskog, Akershus

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune v/Sara Straume og Ingunn Bårdseng Haug

Byggeår: 2017–2018

Prosjektansvarlig: Frid Gillebo

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Askild Nilsen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helge Norberg, Emilie Dahl Gullberg begge MNLA, Camilla Lutro Kristensen, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: COWI AS

COWI AS, Oslo

  • Skårersletta-Kryss Bibliotekgata
  • Skårersletta

Liknende prosjekter