Skedsmo kirke ligger på et høydedrag. Kirken framstår som et tydelig landemerke. Den eldste delen av eksisterende kirkegård er et middelalder­kirkested. Prosjektet har omfattet regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Opplevelsen av store landskapsrom og åpenhet er viktig for områdets karakter og var ønskelig å bevare. Hovedaksen fra kirken ned til utvidelsesarealet springer fra en historisk adkomst til kirkebygget. Tre sentrale plasser langs denne aksen markerer tverrgående forbindelser og kobler den nye gravlunden opp mot kirken. Disse plassene er opparbeidet som fokalpunkter og naturlige pausesteder.

Vegetasjonen skal ivareta viktige siktlinjer og tydeliggjøre gravplassens akser. Det var et ønske om å opprettholde sikt mot kirken og prestegården. Det er brukt en del markdekkende stauder og forskjellige sorter gress og stauder som bunndekke. Dette blant annet for å opprettholde åpenheten, gi årstidsvariasjoner og skape rom og skjerming av oppholdssoner. Det nye utvidelsesområdet inneholder tomt for nytt seremonibygg, kistegraver, minnelund og muslimsk gravfelt, samt parkering. Prosjektet har i tillegg omfattet omlegging av to kommunale veier. 

Prosjektfakta

Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund

Beliggenhet: Skedsmo, Akershus

Oppdragsgiver: Skedsmo kommune

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2008-2013

Areal/størrelse: Ca. 40 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 50 mill.

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS, Cowi AS

Entreprenør: Askim Entreprenør AS

Samarbeidspartnere: Byggeledelse: Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS

Grindaker AS

  • Skedsmo kirkeg4
  • Skedsmo kirkeg3
  • Skedsmo kirkeg4

Liknende prosjekter