Solbergbekken ble lukket i 1950 på grunn av kloakkforurensning. Bærum kommune startet arbeidet med å kartlegge muligheten for gjenåpning av bekken i 2013, og i 2016 stod 1,3 km bekkeløp og turvei ferdig.

Gjennom årene er det gjort terrengendringer i dalen, og deler av bekken måtte derfor prosjekteres i nye løp. Enkelte steder var det god plass til slake skråninger og store plantefelt, mens det andre steder var en utfordring å finne plass til bekk og turveitrasé innenfor kommunens eiendomsgrenser.

For å skape variasjon langs turveidraget slynger det nye bekkeløpet seg nedover dalen, og turveien krysser bekken flere steder på broer utformet for stedet. 200-års flom har vært dimensjonerende for bekkeløp og brokonstruksjoner, og bekken har ikke regulert påslipp av vann. Overvann fra boligområdene i nærheten ledes ut i bekken uten begrensninger.

Åpningen av Solbergbekken er et viktig miljøtiltak på flere måter. Nå separeres overvannet og føres til bekken, mens avløpsvannet går i rehabiliterte ledninger til renseanlegg. Bekken gir økt biologisk mangfold med plante- og dyreliv, og bekkeløpet fungerer som flomdempingstiltak og positivt landskapselement langs det etablerte turdraget i Skytterdalen.

English summary
Due to sewage pollution back in the 1950’s, the stream through Skytterdalen was closed and guided through pipes. The stream was reopened in 2016 as part of the Municipality of Bærum’s flood control strategy, and a way to relieve the capacity at the wastewater treatment plants. The result is a 1,3 km long stream and walking trail through the valley.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Bærum kommune v/Rune Berge

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2013–2016: forprosjekt og detaljprosjekt til hovedentreprise

Areal/størrelse: 1,3 km

Kostnad inkl. MVA: Ca. 20 mill. kr for bekkeåpningen. Andre elementer kommer i tillegg, som ny kulvert og arbeid med nytt – og rehabilitering av eldre – ledningsanlegg

Prosjektansvarlig: Bærum kommune v/Rune Berge

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Cecilie Kure MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Wichada Treepoonpon MNLA, Synnva Ullensvang

Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS (VA, RIB, VEI, GEO, Miljø, Hydrologi)

Entreprenør: Isachsen Anlegg AS

Anleggsgartner: Isachsen Anlegg AS

Prosjektgruppe: Fagansvarlig landskapsarkitekt: Wichada Treepoonpon og Cecilie Kure, begge MNLA. Medarbeider: Synnva Ullensvang

Annet: Foto: Cecilie Kure, Wichada Treepoonpon

Sweco Norge AS, Oslo

  • Skytterdalen_3
  • Skytterdalen_1 -Hovedbilde

Liknende prosjekter