Plussbyen: Energi er konstant. Den kan verken oppstå eller forsvinne, den går bare over i andre former. Det finnes utallige måter å produsere, lagre, distribuere og bruke energi smartere enn det gjøres i dag. Med nok energi fra fornybare kilder kan vi løse mange av samfunnets utfordringer. Det er bra for både klimaet og økonomien.

Sollihøgda plussby er et ambisiøst miljøprosjekt som utvikles for å styrke Osloregionens behov for nye boligområder i framtida. I dag er Avtjerna et ubebodd skogsområde. En ny stasjon her, på Avtjerna langs Ringeriksbanen – kan i framtida romme 30 000 innbyggere og 15 000 arbeidsplasser og bli Europas første plussby. Fire prinsipper legges til grunn for plussbyen Avtjerna: 

Smart by og transport 
Sentrum og kollektivknutepunket skal ligge i direkte tilknytning til hverandre, her skal det bygges høyt og tett slik at boliger og arbeidsplasser er i umiddelbar nærhet. På Sollihøgda skal transportmetodene med størst samfunnsnytte settes først, og den raskeste framkommeligheten skal være for de som går, sykler og reiser kollektivt. Det innebærer også selvkjørende busser og varetransport, bildelingspool og bysykkel. 

Plussenergi
Byen skal produsere mer energi enn den bruker. Sollihøgda skal også produsere overskudd av innovasjon og kunnskap, som kan overføres til andre byer i Norge og globalt.

Markaportal
Maksimalt 200 meter til marka. Dette blir en attraktiv destinasjon for naturopplevelser, også for de som bor utenfor plussbyen. 

Sirkulærøkonomi
Tankegangen om nullutslippssamfunnet er inspirert av naturlige økosystemer hvor avfall ikke eksisterer – alt er ressurser. Dersom den tekniske verden kan lære av den biologiske vil alt sirkulere, og gjøre oss mindre avhengig av ikke fornybare råvarer.

Today Avtjerna in an uninhabited area in the forest. A new train station at the site, along Ringeriksbanen, may inhabit 30 000 people in the future, providing 15 000 jobs and becoming the first surplus town 
in Europe.

Principles of the town:
Smart town and smart transportation
Surplus energy
Gateway to «marka»
Circular economy

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Bærum, Akershus

Oppdragsgiver: Avtjerna grunneierforbund og North Bridge

Byggeår: Oppstart 2026

Areal/størrelse: 2700 daa

Prosjektansvarlig: Janne Walker Ørka, landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kathrine Strøm, landskapsarkitekt

Rådgivere/konsulenter: byplanlegger Kristina Frestad Jørgensen, arkitekt Trude Een Eide, energiingeniør Harald Hammer, energiingeniør Bjørnar Skaar Johansen, jernbaneingeniør Robert Norbeck, alle COWI

Idé/initiativtaker: Avtjerna grunneierforbund og North Bridge

Prosjektgruppe: Samfunnsøkonom Øystein Berge, miljøingeniør Barbro Sørlid Engh, kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Heggem Fagerheim, kommunikasjonsrådgiver Ole Emil Johnsen, alle COWI

Annet: Illustrasjoner/rendering: Cityscape Digital. Besøk www.sollihogdaplussby.no for mer informasjon!

COWI AS, Oslo

  • plussby-illustrasjon-2
  • plussby-illustrasjon-4-tverrsnitt-vei-copy
  • plussby-illustrasjon-5-selvkjørende-kollektiv-copy
  • plussby-illustrasjon-6-mikroterminal-copy
  • plussby-illustrasjon-7-bilpool-copy

Liknende prosjekter