Skoletomten utformes som et helhetlig parkanlegg, med stor overvekt av grønne arealer. De grønne arealene differensieres gjennom variert beplantning, samt gjennom variasjon i oppholdssteder, lek og opplevelser.

Sophie Radich skole ligger plassert i kanten av det urbane Lillestrøm og Nitelvas elvelandskap. Skoletomten ligger på det som tidligere har vært en elveslette og Nitelvas deltaområde. Landskapsparken som omgir skolen, henter sitt uttrykk fra elvedeltaets landskap. Skolen er sentralt plassert på tomten på toppen av en elvebanke. Stiene ligger som gamle elvetraseer, bukter seg i landskapet og deler tomten opp i ulike landskapsopplevelser og -karakterer. Overflatevann ledes langs stiene ut til de grønne arealene og mot et åpnet bekkeløp. 

Skoletomten utformes som et helhetlig parkanlegg, med stor overvekt av grønne arealer. De grønne arealene differensieres gjennom variert beplantning, samt gjennom variasjon i oppholdssteder, lek og opplevelser. Bekkeåpningen bidra til å øke livsgrunnlaget for dyre- og insektartene som finnes på stedet. Skolens er utført med høye miljøambisjoner med ustrakt bru av økologiske restaureringsprinsipper i utearealene, samt et skolebygg i massivtre. 

Landskapet er organisert som et læringslandskap. Pedagogiske elementer speiles ut i utearealet fra skolens spesialfagsrom som er plassert på plan 1. I parken er det opparbeidet dyrkingsarealer, et arboret, matematiske læringselementer, idrettsfunksjoner, scener, amfier, etc. Skolens planløsninger skaper et stort potensial for å utøve undervisning i hele skolens uteområde. 

Skoletomten åpner seg opp mot eksisterende og framtidige adkomstssoner i alle hjørnene av tomten. Sophie Radichs vei er strammet opp som en framtidig gate til byutviklingsområdene på Kjeller. Den nye ungdomsskolen er i tillegg til å være et læringssted for skolens ungdommer, også et sted som skal tiltrekke resten av byen til et mangfoldig tilbud av aktiviteter, gode byrom og naturopplevelser.  

---
Sophie Radich school is located on the edge of the Lillestrøm and Nitelva river landscape.
 

The landscape is divided into two primary zones – the zone near the school and the landscape park. The green areas are differentiated through varied planting, as well as through different play possibilities and other experiences. In the park, students can, for example, do research at the various learning stations. New stormwater channels can help to increase the habitat for animals and insects that are found on the site. In addition to being a place for pupils, the new secondary school will also be open to the the city residents and function as a public park. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Lillestrøm, Akershus

Oppdragsgiver: Lillestrøm kommune, Vidar Almsten

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Areal/størrelse: 35 daa

Kostnad inkl. MVA: 340 mill. kr (kontraktsum totalentreprise)

Prosjektansvarlig: Astrid Charlotte Seeberg MNAL

Landskapsarkitekt: Arkitema

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tord Eirik Feldt Enger MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sunniva Herrestad MNLA, Camilla Vik MDL

Rådgivere/konsulenter: AFRY (RIVA)

Entreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS

Anleggsgartner: Sport & Grønt AS

Kunstner: Bjørn Bjarre

Arkitekt: Arkitema AS

Priser i konkurranser: 1. plass i pris- og designkonkurransen

Arkitema

  • Sophie_Radich_4_Plan Illustrasjon Camilla Vik_oppdatert variant_redusert
  • Sophie Radich_5_diagram-grønneområder
  • Sophie Radich_6_Overvannshåndtering og terreng
  • Sophie_Radich_3_Foto Tord Eirik Feldt Enger
  • Sophie_Radich_2_Illustrasjon Daniel Aarset Loe

Liknende prosjekter