Tromsø kommune ønsker å rehabilitere og oppgradere den nordre delen av Storgata. Prosjektet strekker seg fra krysset Fredrik Langes gate til Bispegata, med en total lengde på ca. 350 meter.

Oppgraderingen inkluderer etablering av nye dekker, trapper og ramper til forretningene, utendørs møblering og beplantning, samt teknisk infrastruktur. Det er gjennomført en brukermedvirkningsprosess og løsningene er optimalisert i samsvar med Tromsø kommune sine miljøambisjoner og krav til universell utforming. Gatetverrsnittet er videreført fra søndre del av Storgata med en sentral kjøresone, gangsoner, og frontsoner inn mot forretningene. Møbleringssonen i nordre del er imidlertid flyttet til østsiden, og inneholder regnbed med beplantning, sittemøbler, belysning og lommer for varelevering. Det er lagt til grunn lokal overvannshåndtering, som også skal kunne fungere i kaldt klima. 

Tromsø kommune har høye miljøambisjoner. Gjennom prosjektet Storgata Nord ønsker kommunen å skaffe nyttig erfaring fra hvordan arbeidet med å nå ønskede miljømål kan optimaliseres, i samarbeid med prosjekteringsgruppen og entreprenører. For prosjektet Storgata Nord har SINTEF utført kartlegging av mulige tiltak for reduksjon av klimagassutslipp ved å bruke fossilfrie eller utslippsfrie løsninger for anleggsmaskiner, massetransport og teletining. Det er også utarbeidet en livsløpsanalyse for materialbruken i prosjektet, hvor transportavstander, graden av gjenbruk og materialvalg er vurdert for ulike scenarier, utført av Verte landskap-arkitektur AS. Kunstutformingen er en egen oppgave utlyst høsten 2022, som omfatter utsmykning av tre områder langs gågata. Tema er ulike uttrykk for demokrati i offentlige byrom.  

---
Tromsø municipality wants to rehabilitate and upgrade Storgata North. The project extends from the intersection Fredrik Langes gate to Bispegata, with a total length of approx. 350 meters. The upgrade includes the establishment of new decks, stairs and ramps for the shops, furnishing and planting, as well as technical infrastructure. A user participation process has been carried out and the solutions have been optimised in accordance withTromsø municipality’s environmental ambitions and requirements for universal design. The street cross-section has been continued from Storgata South with a central driving zone, pedestrian zones, and front zones towards the shops. However, the furnishing zone has been moved to the east side and containsrainbeds with planting, seating furniture, lighting, and pockets for goods delivery.
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Tromsø, Troms

Oppdragsgiver: Tromsø kommune v/prosjektleder Alexandra Dons/Kenneth Hellvig

Byggeår: 2023–2025

Prosjektperiode: 2021–2022

Areal/størrelse: 6 800 m2

Kostnad inkl. MVA: 150 mill. kr

Prosjektansvarlig: Anita Veiseth MNLA

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Lo:Le Landskap AS v/Mari Bergset MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Verte v/AdelineFinez MNLA, Aaron Feichtl.ark MD. Lo:Le v/Holger Lachmann MNLA, Beata Willman MNLA

Rådgivere/konsulenter: Hinnstein AS–teamleder Kenneth Dallager (RI), Kjell Gustavsen/Arne Harald Karlsen (RIVA), Pål H. Ravna (RIVeg), Terje Seljestuen (RIE), Sveinung Ims/ Eik Lykke Nielsen (RIV), Verte (LCA/LCC kalkulasjon), Martin Knudsgaard MAA (ARK)

Samarbeidspartnere: SINTEF v/ CamilleVandervaeren, SelamawitMamoFufa

Idé/initiativtaker: Tromsø kommune

Finansieringskilde/sponsor: Tromsø kommune og gårdeiere

VERTE landskap–arkitektur AS

  • VERTE_Storgata Nord_Stortorget_sommer_print_reviderte
  • VERTE_Storgata Nord_vinterperspektiv_print_reviderte
  • VERTE_Storgata_sweetheart_4_barn_CMYK
  • VERTE_Sweetheart_HC_2_CMYK

Liknende prosjekter