Oslo kommune ved Bymiljøetaten engasjerte Sweco Norge i 2010 for å gjennomføre et forprosjekt på strekningen fra Kirkeristen til Nybrua. Hovedmålet var å finne en løsning som sikrer god framkommelighet og tilgjengelighet for fotgjengere og kollektivtrafikk.

I forprosjektet ble det gjennomført idédugnader og vurderinger av fire alternative delstrekninger. Konsekvenser for kollektivtrafikk, gående, syklende, varelevering og trafikksikkerhet ved hvert alternativ ble vurdert. Buss- og trikkelinjer fra nordøstre del av Oslo samles i Storgata, og holdeplassen Brugata er ett av de viktigste av- og påstigningsstedene i Oslo sentrum. Det store antallet kollektivenheter gir utfordringer med hensyn til trafikkflyt og holdeplasskapasitet, i tillegg til at det belaster gatemiljøet. 

I reguleringsplanfasen ble det jobbet videre med ett hovedalternativ, med ulike holdeplassalternativer ved Brugata og Folketeateret. I utvikling av løsning har målet vært å skape gode gate- og byrom med høy kvalitet i materialer og design og med vekt på lokal overvannshåndtering. Løsningene er utviklet i samarbeid med Byantikvaren. De omfattende arbeidene ble avsluttet i januar 2022, med nye og bredere fortau, to nye holdeplasser, nye trikkespor med nytt trikke-fundament, skinner, signalanlegg og elkraft, nytt gatedekke i betong, nytt overvannsanlegg dimensjonert for økt nedbør, nytt VA-nett i deler av gaten i en ny 200 meter lang teknisk tunnel under Storgata. Prosjektet har vært teknisk krevende og samtidig svært spennende å jobbe med for alle fag.

--- 

The City of Oslo engaged Sweco Norway to carry out a preliminary project on Storgata in 2010. The goal was to upgrade the street, with its technical infrastructure beneath, while creating a solution that ensured good accessibility for both pedestrians and public transport’s new trams. The stop at Storgata/Brugata is one of the busiest points in central Oslo with challenges regarding traffic flow and stopping capacity for busses and trams. In January 2022, the work was completed. Storgata has got wider sidewalks with new surfaces in high quality materials, two new stops, new tram tracks with a new tram foundation, rails, signalling systems and electric power, and new street surface in concrete, new surface water system dimensioned for increased precipitation, new water and wastewater network in parts of the street, a new 200-meter-long technical tunnel under Storgata. The project has been technically demanding and at the same time very exciting to work with for all subjects. The solutions have been developed in collaboration with The Director of Cultural Heritage Management in Oslo. 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2010–2021 (fra forprosjekt til ferdigstillelse)

Areal/størrelse: 850 meter gateløp

Prosjektansvarlig: Sweco Norge AS, Oslo

Landskapsarkitekt: Sweco Norge AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Amund Johne MNLA, Kristina B. Holmblad

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Caroline Dilling, Sunniva Førland, Cecilie Kure MNLA, Ingeborg Skålnes MNLA

Rådgivere/konsulenter: SWECO Norge AS, Oslo Rådgivende ingeniører og landskapsarkitekter

Entreprenør: NRC

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Underleverandører: Beer Sten m.fl.

Idé/initiativtaker: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Sweco Norge AS, Oslo

  • Storgata-holdeplass-Brugata-2-Foto-Emma-Mikaelsen
  • Storgata-Kvartal-1-2-Foto-Amund-Johne
  • Storgata-mot-Kirkerista-Kvartal-1-2-Foto-Amund-Johne

Liknende prosjekter