Hovinbyen er et av de viktigste byutviklings­områdene i Oslo - hvor kommunen planlegger å etablere nærmere 40 000 nye boliger fram mot år 2050. Teglverksparken er et sentralt og viktig park- og bekkeåpningsprosjekt i hjertet av det nye sentrumsområdet. Kommunens eget teglverk produserte her teglstein til kommunale bygg i 100 år. På 1960-tallet ble den forurensede bekken lagt i rør for å fjerne skjemmende lukt og søppel. Etter 50 år har Hovinbekken kommet opp i dagen igjen, til glede for alle som bor og ferdes mellom Økern, Hasle, Løren, Ensjø og Valle-Hovin.

Teglverksdammen er i første rekke en rensedam på ca. 7000 m2 som skal gi bedret vannkvalitet i Hovinbekken. Samtidig har det vært et mål å skape et vakkert vannspeil, som bidrar til å øke byens økologiske mangfold. I bekk- og stryksonene filtreres bekkevannet gjennom tette vegetasjonsfelt og grove steinmasser. Vannplanter og myrmasser er hentet fra Abildsømyra for å få et mest mulig naturlikt bekkeløp med lokale plantearter. I den store Teglverksdammen holdes bekkevannet tilbake i ca. 10-50 timer. Mye av leir- og siltpartikler synker da til bunns og man får mye klarere vann. I tillegg vil sollys og ultrafiolette stråler bidra til å bryte ned bakterier. Teglverks­dammen har en dybde på ca. 3 meter, men kantsonene er av sikkerhetshensyn gjort grunne. Kantvegetasjon skal bidra til å styrke det biologiske mangfoldet i dammen. Planter som nedbrytes gir videre næring for insekter, krepsdyr og fisk. Rundt Teglverksdammen er det etablert en rekke mindre plasser og oppholdssoner, slik at dette skal kunne bli et sentralt og attraktivt parkområde for hele bydelen.

Etablering av et nettverk av turveier langs vanndam og bekkedrag ut mot nærområdene skal gi god tilgjengelighet inn mot og på tvers av den nye parken. Tre nye bruer krysser Teglverksdammen og skal bidra til bedre kontakt mellom Ensjø- / Hovinområdet og Hasle T-banestasjon. Disse bruene gjør at flere vil legge sine daglige reiseruter til jobb, skole, butikker og servicetilbud innom det nye park- og damanlegget. Tre nye offentlige grillplasser skal skape sosiale samlingssteder for barnehager, skoleklasser og beboerne rundt dammen. Her skal man kunne samles rundt bålet og fellesgrillen både på barnehagetur og ved skoleavslutninger.

Byggingen av Teglverksparken er godt koordinert med utbyggingen av Teglverket skole og Teglverket barnehage. Den blågrønne parken håper vi kan bli en viktig inspirasjonskilde i lek og undervisning for både skoler og barnehager i nærområdet. Det at man hver dag kan følge måke- og andunger som vokser opp gir en ekstra nærhet til naturen. Slik kan Teglverks­dammen bidra til å øke interessen for natur- og miljøfag for de som skal vokse opp i Hovinbyen
– i generasjoner framover.

 

  

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo (Ensjø)

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2013-2015

Areal/størrelse: 40 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 90 mill. kr

Prosjektansvarlig: Norconsult AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Simen Gylseth, Svein Erik Bergem, Håvard Strøm, Katrine Brekke, alle MNLA, Christer Ohlsson, landskapsingeniør

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (alle ingeniørfag), Ecofact AS (systemløsninger for biologisk vannrensing), Multilux (belysning)

Entreprenør: Steen & Lund AS, Isachsen Gruppen AS

Annet: Foto: Multilux v/Vidar Moløkken (nattbilder), Bjørbekk & Lindheim

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Teglverksdammen1_Bjørbekk&Lindheim
  • Teglverksdammen2_Bjørbekk&Lindheim
  • Park- og områdebelysning
  • Park- og områdebelysning.jpg2

Liknende prosjekter