I forbindelse med konsesjonssøknad for Tellenes vindpark er det utarbeidet en konsekvens-utredning som skal gi en samlet vurdering av tiltakets virkning. Det planlagte tiltaket befinner seg i et industrialisert landskap med blant annet Titanias bergverksanlegg.

Delrapporten for landskap tar for seg vurderinger av landskapets sårbarhet og verdi, tiltakets innvirkning i det direkte berørte landskapet, samt fjernvirkningen av vindturbinene. Tiltaket er visualisert gjennom fotomontasjer fra representative standpunkter ved bosetninger, ferdselsårer og fra områder med viktige landskapskvaliteter. Vindturbinenes visuelle influensområde og synlighet er kartfestet. Som grunnlag for vurderingene er det laget en landskapsanalyse og et sårbarhets-kart som bygger på egne befaringer og registreringer, skriftlige og muntlige kilder og diverse tilgjengelige kartregistreringer.

Prosjektfakta

Kategori: Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Beliggenhet: Sokndal kommune, Rogaland

Oppdragsgiver: Hydro AS

Prosjektperiode: Konsesjonssøknad med KU ute på høring i 2006

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Stavanger

Norconsult AS, Stavanger

Liknende prosjekter