Planområdet inngår i Riksantikvarens «NB-register» for områder hvor det foreligger nasjonale verneinteresser i by. Trehusbebyggelsen langs Telthusbakken og Egebergløkka med parsellhager står også oppført som bevaringsverdig på byantikvarens gule liste.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, da det gamle ledningsnettet i Telthusbakken fornyes parallelt med oppgraderingen. Bymiljøetatens intensjon med prosjektet har vært å tilbakeføre Telthusbakken til opprinnelig gateløp, med et helhetlig dekke og god overvannshåndtering samt oppgradere Kjærlighetsstien med tilfredsstillende universell utforming. Både gateløpet og stien ligger i til dels svært bratt terreng. Dette har skapt utfordringer for tilgjengelighet og overvann, med flom i Maridalsveien i lange tider. Telthusbakken og Kjærlighetsstien er en viktig forbindelse for myke trafikanter mellom St. Hanshaugen, Akerselva og sentrum. Med både Gamle Aker kirke, Vår Frelsers gravlund, Arkitekthøyskolen, Kuba-parken og Vulkan i nærheten, skapes mye ferdsel. Prosjektområdet er delt inn i to byggefaser, hvorav Kjærlighetsstien står ferdig og Telthusbakken er under bygging.

Telthusbakken framstår som en sjarmerende og mangfoldig gate med verneverdige trehus fra 1700- og 1800-tallet. Bakken gjøres bilfri og får det opprinnelige gateprofilet, som skal lede overvannet bort fra husrekken. Vannrenna i brostein er et historisk element og tilbakeføres. Via stikkrenner føres vannet mot en beplantet grøft på motsatt side av vannrenna. I grøften etableres terskler som forsinker og fordrøyer overvannet. Overvannsgrøften langs parsellhagegjerdet gis et frodig uttrykk som passer fint inn i omgivelsene. Det er gjort et utvalg av planter som med sine ulike egenskaper effektivt tar opp vann, samt tåler noe tørke. De ulike plantene spres innenfor området for å oppnå en dynamisk beplantning som tåler ulike forhold. I bunnen av bakken går overskuddsvann til overløp mot Akerselva. Mastebelysningen oppgraderes med eksisterende armaturer på nye master. Alle kabelføringer er lagt i grunnen. En enkel håndløper monteres på det bratteste partiet i bakken. Som dekke er det valgt asfalt med et rødlig tilslag.

Kjærlighetsstien har et frodig preg som er en kvalitet i seg selv, og viktig å bevare. Skjøtsel av trær og oppgradering av eksisterende støttemurer er utført. I bunnen av stien er en bratt trapp erstattet med en plasstøpt eseltrapp med sykkelrampe. Nytt gjerde med håndløper gjør det tryggere å bevege seg på stien. Langs stien og mellom trær er det plantet busker og bunndekkende skogplanter. Stiens øvre del var gjengrodd, den er nå åpnet opp med nytt grusdekke og innsyn i parsellhagene. Hele stiforløpet har fått ny mastebelysning.

English summary
Located in the historic centre of Oslo, Telthusbakken and Kjærlighetstien play an important role for pedestrians and cyclists transversing the steep terrain between Akerselva and St. Hanshaugen. The goals of the project have been to restore the routes, create safe and attractive shared use arteries, offer good water management, as well as preserve and highlight the historical elements of the neighbourhood.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Gamle Aker

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: Kjærlighetsstien 2016. Telthusbakken 2018–2019

Prosjektperiode: 2015–2019

Areal/størrelse: 4000 m2

Landskapsarkitekt: Grindaker AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS

Rådgivere/konsulenter: ViaNova Plan og Trafikk AS, Electronova AS, Aas-Jacobsen AS

Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

  • THKS001-kopi
  • THKS002-kopi
  • THKS003-kopi
  • THKS004-kopi
  • THKS005
  • THKS006

Liknende prosjekter