Thorvald Meyers gate er en hovedgate på Grünerløkka i Oslo og en viktig gate for handel, uteliv og kollektivtransport. Gaten har blitt transformert med ny trikketrasé, et bredere og oppgradert fortau, nye møbleringssoner og oppholdsarealer for folk i gata. Et nytt torg er opparbeidet i forkant av Paulus kirke.

Arbeidet har foregått i tett dialog med Riksantikvaren, da plassen ligger i fredet sone for kulturminner. Gjennomkjøring for bil, og parkering er fjernet. Prosjektet strekker seg fra Søndre gate til Schleppegrells gate og videre til Hesselbergs gate, og utgjør til sammen en ca. 1100 meter lang gate. 

En viktig målsetting for prosjektet har vært å etablere en ryddig og lesbar gatestruktur med naturlige kontraster mellom veggsone, fortausone, møbleringssone og trafikkareal. Det skulle også opprettholdes uteservering i gata, denne er flyttet ut til møbleringssonen. For å bedre sikkerheten er det stedvis lagt inn et sikringsgjerde mellom trikkespor og uteservering i form av granittpullerter, og spent kjetting mellom stålpullerter.

Deler av trikketraséen ligger innenfor Birkelunden kulturmiljø og er fredet. Her er det lagt storgatestein i trikketraséen i en utvalgt fargepalett med forankring i det historiske uttrykket. Under gatens overflate er det etablert nytt kabelanlegg for Sporveien og Bymiljøetaten, ny overvannsledning med to nye fordrøyningsmagasiner, og nye krysninger for vann og avløp (VA) under trikkefundamentet.  

Thorvald Meyer’s Street in Grünerløkka (Oslo) is a main street for commerce, night life and public transportation. The street has been transformed with a new tram route, upgraded sidewalk and new areas for people to stay. The project area spans from Søndre Street to Hesselbergs Street, giving the street a total length of 1100 meters. The street is closed for private vehicles and parking, which creates more space for pedestrians and outdoor seating. One of the main goals for this project has been to establish a clear structure with good contrasts and different zones for traffic, pedestrians, and outdoor seating.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Grünerløkka

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2015–2020

Areal/størrelse: 1100 m lang gate med trikketrasé og fortau

Kostnad inkl. MVA: Ca. 350 mill. kr

Prosjektansvarlig: Marcus Naue

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Sandvika og Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kjetil Espedal MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Dina Sætre, Even Bakken

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS

Entreprenør: Isachsen AS

Samarbeidspartnere: Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten, Sporveien

Annet: Ansvarlig VA: Eirik Olav Mo Wroldsen

Norconsult AS, Sandvika og Oslo

  • TMG1_
  • TMG2_
  • TMG3_
  • TMG4_
  • TMG5_

Liknende prosjekter