Tiedemannsparken er første del av ny helhetlig grøntstruktur som etableres i forbindelse med transformasjonen av Ensjø fra «bilby til boligby».

Parken har fått sitt navn fra Tiedemanns tobakksfabrikk som lå her frem til år 2008. Parken er formgitt med hovedelementene:
– Turvei D2 – slyngende hovedsykkelvei med bru
– Narvesenaksen – urban aktivitetsstreng
– Hovinbekken – gjenåpning, naturlikt bekkeløp
– Narvesendammen – overvintringsdam for fisk
– Aktivitetsløkker – 2 store åpne plenarealer
– Eplehagen «Gummiland» – lekeplasser
– Parktrær – ny urban vegetasjonsstruktur

Parken er etablert på tomtegrunn som tidligere var beslaglagt av høyspentledninger, bilparkering, industriformål, samt ulike grønne restarealer i et industripreget område.

Hovinbekken som har sitt utspring i Grefsenåsen, skal føres åpen gjennom parken. Dette inngår som første del av et 1,5 km langt gjenåpningsprosjekt fra Hasle til Ensjø torg. Bekkevannet kommer høsten 2015. Overvann fra tilgrensende utbyggingsområder skal som hovedprinsipp føres åpent til bekken.

En ca. 200 meter lang ny sykkelveibru er bygget over Grenseveien. Den skal styrke sykkelveinettet fra Groruddalen/Økern og ned mot Oslo sentrum.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Prosjektperiode: 2007-2014

Areal/størrelse: 20 000 m2

Kostnad inkl. MVA: Ny park og bekkeåpning: 40 mill. kr., gang- og sykkelveibro: 20 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Simen Gylseth MNLA, Håvard Strøm MNLA, Svein Erik Bergem MNLA, Christer Ohlsson (landskapsingeniør)

Entreprenør: Oslo Vei/Implenia

Bjørbekk & Lindheim AS

  • Tiedemannsparken2
  • Tiedemannsparken3

Liknende prosjekter