Storåna er en 4,5 kilometer lang elv som faller 18,5 meter fra Stokkelandsvannet på Ganddal til utløpet i Gandsfjorden. Storånaparken er et populært park- og turdrag som følger Storåna ca.3,5 kilometer, fra Skeienetunet i nord til Ganddal i sør.

Fra Ganddal forsetter turstien rundt Stokkelandsvannet. Storåna grøntdrag er det eneste grøntområdet i Sandnes som har et gjennomgående elveløp. Vannet holder relativt høy hastighet gjennom grøntdraget, fordi elva stort sett har bratte kanter og stedvis rette elvelinjer. Som resultat av dette er den nordlige del av parken og sørlige del av Lunde spesielt utsatt for flom og erosjonsskader.

Tiltaksplanen skal fungere som støtte for videre utvikling av parken og som en idépakke. Tiltak kan hentes inn etter hvert som behov og budsjett tillater det. Det er essensielt at parken, i kraft av å være en blå/grønn struktur, tar for seg tiltak som forebygger flom- og erosjonsskader. Bevisste valg av vegetasjon, og utforming av elvekanten, vil bidra til at parken både blir mer robust, men også at vannet fordrøyes. På denne måten reduseres risikoen for vannskader nedstrøms, i Sandnes sentrum. Tiltakene vil kunne bidra til en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet og gi mulighet for å bevare parken som et sammenhengende grøntområde. 

Videre prioriteres tiltakene som tar for seg strategisk og kvalitetsmessig opprustning av vegetasjonsbruken, styrking av inngangssonene til parken og reetablering av amfiet. Amfiet vil bli en viktig møteplass som arena for ulike arrangementer, og vil bli et viktig målpunkt i parken. Belysning, møblering, skilting og bruer bør knyttes til en vedlikeholdsplan, ved at slitte elementer skiftes ut løpende. 

Storånaparken er et flott, bynært grøntdrag med mulighet til å bli en attraktiv bypark som knytter sammen bydelene i Sandnes. Bevisste valg i dag gjør at parken vil utvikle seg i takt med byen og utløse potensialet den har ved å møte dagens og fremtidens flomutfordringer, sikre en fornuftig forvaltning av naturen og dyrke frem herlighetsverdier for alle brukere. Sandnes kommune har benyttet deler av tiltaksplanen for Storånaparken i sin utarbeidelse av Forvaltningsplan for Storånaparkdraget 2017–2030.

 

Storåna Park stretches 3.5 km along Storåna river, in Sandnes. The objective of the Action Plan is to identify actions that the Council can undertake for further development of the park area. Sustainable flood risk management is a key feature of the action plan. Other prioritized actions include enhancing the entry access points and the amphitheater, providing active and passive recreational facilities and increasing biodiversity.

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Sandnes, Rogaland

Oppdragsgiver: Sandnes kommune v/Arne Torgersen

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014–2015

Areal/størrelse: Ca. 3,5 km

Prosjektansvarlig: Maja Milovanovic

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Stavanger

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jesper Buhl Rasmussen MNLA (nå Link Landskap), Siggeir Torpe MNLA 

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maja Milovanovic, Hege Tjoflåt Borsheim MNLA

Samarbeidspartnere: Sandnes kommune

Annet: Illustrasjoner: Maja Milovanovic, landskapsarkitekt

Multiconsult, Region Sør, Stavanger

  • Storånaparken_02-copy
  • Storånaparken_01-copy
  • Storånaparken_04-copy-copy
  • Storånaparken_05-copy-copy
  • Storånaparken_06

Liknende prosjekter