Fastlandsforbindelse til Ryfylke består blant annet av prosjektering av verdens lengste undersjøiske tunnel. Ryfast-Solbakk omfatter Ryfylkesiden av tunnelen som forbinder Hundvåg i Stavanger og Solbakk i Strand kommune.

Trasé for den undersjøiske tunnelen er i hovedtrekk fastlagt gjennom tidligere planarbeid, men alternative traséer vurderes. Arbeidet med en ny reguleringsplan består hovedsaklig i å vurdere alternative lokaliseringer for dagsoneanleggene i tilknytning til Solbakktunnelen, samt å finne gode løsninger for disse. En av intensjonene har vært å skåne den grønne åsen for store inngrep, ved å legge tunnelportal i fylling i strandsonen. Kontoret har utformet helhetsplan for dagsoneanlegget, konstruksjoner og landskap.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Byggeår: 2005/2006

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • tunnelryfast-2

Liknende prosjekter