BLÅ-GRØNN NABOLAGSPARK FOR FRAMTIDENS KLIMA Med en tydelig visjon kan prosjektet på Ulven bidra til å sette en ny standard for åpen lokal overvannshåndtering i stor skala. 

NABOLAGSPARK
Parken på Ulven er del av det første byggetrinnet av en ny bydel som i løpet av mange år skal romme over 3000 boliger, barnehager og hundrevis av arbeidsplasser. Parken skal først og fremst være et attraktivt uteområde for beboere og en del av den nye grønnstrukturen på Ulven med frodig, variert og artsrik vegetasjon. 

ÅPEN LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING
På Ulven renner vannet åpent hele veien, og som ute i naturen er kanalene våte når det regner og tørre resten av tiden. Boligene har flate tak med takterrasser, men har fått utvendig taknedløp. Regnvannet samles opp i en sammenhengende kanal hvor det får renne ut til parken ved store nedbørsmengder. I parken ligger en serie renner, regnbed og oversvømmelsesområder. Ved ekstremvær vil de sentrale delene av parken oversvømmes og transfor­meres til en grunn innsjø med små brygger og øyer. Forhåpentligvis vil en ekstremhendelse som dette ikke inntreffe, men dersom det skulle komme er parken på Ulven klar til å ta imot regnet.

---
With a clear vision, the project at Ulven can help set a new standard for surface water management on a large scale. The park is part of the first construction phase of a new district which over the coming years will accommodate over 3000 homes, kindergartens and hundreds of jobs. The park will first and foremost be an attractive outdoor area for residents and part of the new green structure of Ulven, with lush, varied and species-rich vegetation. At Ulven, the water flows open all the way. The homes have flat roofs with roof terraces but have external roof drains. The rainwater is collected in a canal where it is allowed to flow out to the park during large amounts of precipitation. In the park is a series of gutters, rain beds and floodplains. In extreme weather, the central parts of the park will be flooded and transformed into a shallow lake with small piers and islands.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo, Bydel Bjerke

Oppdragsgiver: OBOS Nye Hjem AS

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2017–2021

Areal/størrelse: 3 000 m2

Kostnad inkl. MVA: 18 mill. kr

Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS

Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Christina Krohn Skjæveland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kine-Marita Moi MNLA, Betina Øvstaas Amundsen MNLA, Elin Liavik

Rådgivere/konsulenter: Norconsult, Erichsen & Horgen

Entreprenør: Team Veidekke DA

Anleggsgartner: Veidekke landskap

Annet: Foto Tove Lauluten

LANDSKAPERIET AS

  • Ulven-park-1
  • Ulven-park-2
  • Ulven-park-4
  • Ulven-park-5

Liknende prosjekter