Nye Veitvet barne- og ungdomsskole er et viktig nærmiljøanlegg og skolens bygg og utearealer er utformet med tanke på tilrettelegging for gode intime utearealer samt større områder for lek, spill og aktivitet.

Den stedlige landskapskarakteren for området er forsøkt integrert og forsterket i land­skapet omkring det nye skoleanlegget. Som en del av områdeprogrammet for Veitvet skal skolen bygge opp under Veitvetveien og «Perlekjedet» som viktig lokal møteplass.

Bygningsmassen er konsentrert mot veien mens den løser seg opp mot grøntarealene i to fløyer som skaper et skjermet uteområde. Skoleområdet inkluderer store, grønne områder med en variert beplantning og rom for mange ulike aktiviteter. Den eksisterende vegetasjonen er bevart så langt det var mulig, ny vegetasjon er valgt ut og plassert for
å skape retning, rom og opplevelse.

Torget er bindeleddet mellom Veitvetveien, skoleanlegget og fotballbanen. Naturlige mobilitetslinjer i området leder fint inn mot skolens areal. Skolens parkeringsareal og avstigningssone er adskilt fra skolegården slik at man sikrer en bilfri skolegård og unngår konflikter mellom myke og harde trafikanter.

Uteområdene for skolen er sonedelt. En oppholds­plass sentralt i skoleområdet er tiltenkt alderstrinnene 5–7 med blant annet bowl skateanlegg, overdekket oppholdsareal, trær i belegg samt benker. Uteområdet for de største barna på trinn 8–10 er plassert nærmest idrettsanlegget, mens de minste barna har sine areal mer skjermet i sydvest.
I tillegg er det lagt til rette for flere ulike aktivitetssoner og idrettsbaner.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Skanska AS

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2012-2016

Areal/størrelse: Bygg 4450 m2, uteareal 59,4 daa

Kostnad inkl. MVA: 470 mill. kr

Prosjektansvarlig: LINK arkitektur AS

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Annike Refvem MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Suzanne Roth, Anne Pia Møllenhus og Marius Berg Bostadløkken, alle MNLA, Ivar F. Nielsen, landskapsingeniør, Henning Lindgren Jensen, landskapsarkitekt, Virginia Bellini, arkitekt

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Skanska AS

Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Kunstner: Alexander Stav & Lars Skjelbreia, Erik Pirolt, Heidi Marie Wien og Kine Lillestrøm

Arkitekt: LINK arkitektur AS

Priser i konkurranser: Nominert til Oslo bys arkitekturpris 2016. 1. pris i OPS-konkurranse 2012

Annet: Sertifisert Breeam og FutureBuilt-prosjekt. Prosjektet har fått 3,3 millioner kroner i støtte fra Enova. Foto: Hundven Clements photography

LINK arkitektur AS Landskap

  • Veitvet_3_Hundven-Clements_Photography
  • Veitvet_1_Hundven-Clements_Photography
  • Veitvet_2_Hundven-Clements_Photography

Liknende prosjekter