Historisk har elven hatt en viktig rolle for celluloseindustrien og som ferdselsåre. Langs elven finnes flere verdifulle naturområder og kulturlandskap. I dag oppleves den fremst som en utilgjengelig barriere og de sårbare naturområdenes verdi står i fare for å bli glemt. 

MULIGHETSSTUDIE FOR UTVIKLING AV SENTRAL ELVEPARK I VESTFOSSEN SENTRUM

Bevaring, tilrettelegging og forsterking av økosystemtjenester skal ligge i fokus ved videre utvikling i området. Erosjonssikring, biologisk mangfold og pollinering, rensing av vann og luft, regulering av lokalklima, karbonlagring og rekreasjon er alle økosystemtjenester som elveparken leverer. Mulighetsstudien kommer med ideer til type programmering av parken, samt hvordan områdene kan se ut. Grepet legger opp til en varsom tilgjengeliggjøring av elven og fossen samtidig som verdifulle naturkvaliteter bevares og sikres. Det foreslås blant annet to broer, og tiltak som styrker elveparken som turdestinasjon, eksempelvis for kano. 

Ved å bruke økosystemtjenestene som verktøy vil det sette føringer for utforming og grep i utviklingen av parkstrøket og tettstedet. Det vil samtidig bidra til at verdifulle blågrønne strukturer sikres i en videre utvikling av Vestfossen. Elveparken vil fungere som en historieforteller og møteplass, og den verdifulle flommarkskogen blir varsomt gjort tilgjengelig for læring og naturopplevelser. Vestfossen elvepark vil være en sentral del i utviklingen av tettstedet og skal gi nye og styrkede forbindelser på tvers av elven og tilrettelegge for møteplasser og rekreasjon. 

---
FEASIBILITY STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF A RIVER PARK IN VESTFOSSEN SENTRUM

Historically, the river has played an important role for the cellulose industry and as a transport route. Along the river there is several valuable and vulnerable natural areas and cultural landscapes. Today the river is perceived as an inaccessible barrier, and the vulnerable natural areas value is in danger of being forgotten. Conservation and strengthening of ecosystem services will be the focus of further development in the area.  

The river park provides a number of ecosystem services: erosion protection, biological diversity, purification of water and air, regulation of local climate, carbon storage, and recreation. The main concept is to provide a careful access to the river and waterfall while preserving valuable natural qualities. The area is to be strengthened as a destination for activities with canoe. The river park will serve as a storyteller and meeting place, and the valuable floodplain forest will carefully be made available for learning and nature experiences.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Øvre Eiker, Viken

Oppdragsgiver: Øvre Eiker kommune v/Bernt-Egil Tafjord

Prosjektperiode: 2020

Prosjektansvarlig: Bernt-Egil Tafjord

Landskapsarkitekt: LARK landskap as

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Elisabeth Haugan MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karin Marianne Fred MNLA

Arkitekt: DARK Arkitekter, Ragnhild Pedersen Foss, urbanist

LARK landskap as

  • Pri-2_Sone-3_
  • Pri-2_Sone-3_Øya-Gressbakken_LARK-Landskap_
  • Pri-3_Sone-5_
  • Pri-3_Sone-5_Amfiet_LARK-Landskap_
  • Pri-4_Sone-4_parken-og-tårnet_LARK-Landskap_
  • Pri-4_Sone-4

Liknende prosjekter