Vollebekkveien skole er dimensjonert for 780 elever, pluss 24 med spesielle behov, fra 1. til 10. klasse.

Skolegård
Skolebygget omslutter den sentrale skolegården. Tomten er skrånende, med høydeforskjell på 11 meter fra Brobekkveien i vest, ned mot det sydøstre hjørne. Hvert klassetrinn har sin inngang fra skolegården. Ulike oppholds- og aktivitetssoner er tydelig definert og inndelt, og plassert i forhold til byggets organisering rundt det enkelte klassetrinn. Det er tilrettelagt for aktiviteter og utfordringer på ulike nivåer og for ulike behov; samlende plasser for større anledninger, områder for læring- og undervisning, felles aktiviteter, men også områder for ro og stillhet. Et gangstrøk med retning fra nord til sør – tvers gjennom skolegården – forbinder «Grønn åre»-parken og boligområdet på Øvre Vollebekk med skolen.

Atkomst, parkering og varelevering
Hovedatkomsten ligger ut mot Brobekkveien, med en urban plass. Her er plass for av- og påstigning, busstopp, overdekket sykkel- og mopedparkering. Fra Brobekkveien er det enkel atkomst rundt hele bygget, på samme nivå, til inngangene for de ulike trinn. 

Aktiviteter og idrett
Aktiviteter for idrett og fysiske aktiviteter er lagt til den nedre del av tomten, i øst. Området framstår som spennende og dynamisk, med forskjellige soner for hver enkelt aktivitet, med glidende overganger. Området inneholder blant annet ballbaner, plass for lengdehopp, 60 meters løp, ballbinge og akebakke. I tilknytning til ballbanen ligger et sitteamfi.

Vegetasjon
Tomta var opprinnelig uten nevneverdig trevegetasjon. Ny vegetasjon omfatter trær av ulike arter og størrelser; hjertetrær, japankirsebær, søyleosp og sibirlønn. Det er valgt vegetasjon som tåler stor slitasje; busk- og staudebeplantninger, samt gras og plenarealer. Vegetasjonen er med på å sonedele de ulike alderstrinn, og skape hyggelige og grønne omgivelser, samt fremme biologisk mangfold. Det er begrenset med trær inn mot fasaden, for å unngå problemer med vedlikehold. 

Miljø, overvannshåndtering
Skoleanlegget har åpen overvannsløsning, og overvannet bidrar til et spennende uteanlegg. Øvre del av tomten nærmest skolebygget har fast dekke, slik at vannet ledes bort fra bygget. Permeable dekker og vegetasjon – grasbakke, plen, busk- og vegetasjonsfelt – øker i omfang mot øst, dvs. mot den laveste delen av tomta. Overvannet ledes i en åpen renne ned mot infiltrasjon og fordrøyning nederst på tomten.

 

Vollebekkveien is a 1st–10thgrade school with focus on equal participation, designed for 780 students and 24 students with special needs. The building encloses the central schoolyard with entrances to all classrooms. Activity zones are defined and organized according to different ability levels; for gatherings, teaching, shared activities and as contemplative areas. Sports and physical activity zones are situated at the lower part, creating exciting and dynamic playscapes.

 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Oslo, Bjerke

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2013–2017

Areal/størrelse: 13,7 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: Heidi Borgersen MNLA

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Erik Myhr Munkebye MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Lien Bjelke, Gullik Gulliksen og Erik Myhr Munkebye, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: RIVei: Sweco Norge, RIB/RIG/RIBr/RIBy: Boro-Bygg, RIV og RIVA: Ingenia, RIE: Moe Råd-givende Ingeniører, RIA: Brekke & Strand Akustikk, RIMB:Golder Associates, RIM: Rambøll, UU: Universell Utforming, ITB: Kaardal Consult

Entreprenør: WK Entreprenør AS

Anleggsgartner: Sport og Grøntanlegg AS

Arkitekt: L2 Arkitekter

Annet: Fotograf: Tove Lauluten

Gullik Gulliksen AS, Oslo

  • Vollebekkveien-skole-1
  • Vollebekkveien-skole__
  • Vollebekkveien-skole_
  • Vollebekkveien-skole-2
  • Vollebekkveien-skole-3

Liknende prosjekter