Foredragsmateriell

23.04.2024 | MV

Foredragsmateriell (PDF) fra arrangementer i NLA-regi. Vi gjør ikke opptak av lunsjrommene.

Foto: ill. Ruben Ratkusic HERLIG Land

 

bodø

Høstkonferansen i Bodø 2018

NY og smartere BY - Bodø kommunes mål og visjoner for flyplassområdet. Stephan Skjelvan, leder Utvikling og innovasjonsseksjonen, Bodø kommune

Framtidsrettet og miljøvennlig transport i en by med stor byggeaktivitet og investeringsvilje.
Annelise Bolland, byplansjef Bodø kommune 

Hvordan knytte ny bydel og ny lufthavn til eksisterende bystruktur på en SMART måte? 
Berit E. Bjørnsen, byplanlegger, Norconsult 

Hvordan bygge en ny by fra grunnen av? Om grønn transport og attraktiv by - erfaringer fra Fornebu og Drammen.  Arthur Wøhni, kommunaldirektør for samfunn, Bærum kommune 

Fornebu – overføringsverdi for Bodø? 
Simen Gylseth, landskapsarkitekt, Bjørbekk & Lindheim 

Blågrønn faktor som verktøy og metode i transformasjonsområder: Eksempelet Fornebu 
Halvor Weider Ellefsen, Førsteamanuensis, Inst. For urbanisme og landskap, AHO 

Grønsj-debatt v/ Nordlandsforskning og Nord universitet: Det er noe rart med smart – kan Bodø
vokse bærekraftig? Debattleder: Aase Kristine Lundberg. I panelet: Stephan Skjelvan, Arthur Wøhni, Berit E. Bjørnsen og Thina Maria Mohus 

Transformasjon av Sjøgata i Bodø. Hanne Johnsrud, landskapsarkitekt, LINK landskap 

Nordstrandveien; innfartsvei fra Kjerringøysida. Elisabet Kongsbakk, landskapsarkitekt, Statens vegvesen 

Stedets framtid - hvordan beholde og utvikle egen identitet. Axel Sømme, landskapsarkitekt, Arkitektgruppen CUBUS 

Jektefartsmuseet og andre prosjekter i og rundt Bodø. Sami Rintala, arkitekt, RintalaEggertsson Architects 

Rønvikparken, forvaltningsplan. Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt, Landark 

Håhammeren bru og turveg i Stavanger. Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt Stavanger kommune og Karen H. Zeiner, arkitekt, Multiconsult 

STImuli– konkurranse om kyststi-prosjektet i Bodø. Stein Haugen, prosjektleder Bodø kommune 

Kåring av vinner i konkurransen om skisseprosjekt for kyststien Bodøsjøen – Mørkvedbukta  

 

 FB_banner_2711

NLAs fagdag i Porsgrunn 6.4.2018: Byperspektiver

Sven Tore Løkslid, fylkesordfører Telemark fylkeskommune: Velkommen til Grenlandsbyen

Bystrategier
Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune: Bystrategi Grenland
Åsa Bjerndell, White arkitekter: Helsingborg H

Bærekraftige byprosjekter
Mette Gundersen, Byutviklingssjef, Skien kommune: Skien 2020 - prosjektbasert byutvikling
Tommy Thovsland utviklingsdirektør R8 Group og Franco Ghilardi, Ghilardi Hellsten arkitekter: Aktivitet og handel som motor i sentrumsutviklingen (Obs - pdf 140 MB)
Thomas Landenberg, White arkitekter: Fra enebolig til bybolig – er byparken min nye hage?

Den sømløse byen
Christian Pagh, Urgent.Agency: Kulturbevisst byutvikling – helhetstenkning om tid, rom og ressurser
Marius Lid, plansjef Porsgrunn kommune: Grønn lenke – fra veg til gate
Rune Skeie, Asplan Viak AS: Blågrønn byutvikling – transformasjon og flerfunksjonell bruk

 

590x192px_forsidebilde_header

NLAs fagdag i Moss 31.3.2017: Den mellomstore byen

Maren Hersleth Holsen: Hvem bestemmer?
Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth: Er en 172 år gammel struktur moden for reform?
Marianne Hermansen, leder for plan arkitektur og knutepunkter i InterCity-prosjektet: InterCity-satsingen og knutepunktutvikling i Østfold
Morten Olav Fredriksen, direktør for Fredriksborg AS: Hvordan skaper vi god byutvikling i Fredrikstad?
Sander Grundvig, eiendomsutvikler: Opplevelsesbasert handel i framtiden skjer utendørs (ikke tilgjengelig)
Terje Pettersen, kommuneplanlegger: Moss – Byutviklingen i fortid, nåtid og framtid med vekt på strategier for kompakt byutvikling og infrastruktur
Sylvia Karres: Transformation and Identity. How to cherish existing valueswhile developing new identities.
Ole Schrøders foredrag BY LAND = BLAND! har vi ikke tillatelse til å publisere. 

Kurs i Miljøvennlig materialbruk, arrangør NAL 28. februar 2017

lecture poster-kopi
Tolkninger av landskap v/ Inge Dahlmann
Last ned pdf med foredraget (33 MB)


NLAs høstkonferanse i Oslo 21.10.2016: "Tilhørighet til landskap"
image002

OM Å KOMME FRA
Guri Sørumgård Botheim, Om stedstilhørighet, poetisk innslag
Liv Kirstine Mortensen, Om den europeiske landskapskonvensjonen - verne, forvalte og planlegge et landskap i forandring

OM Å KOMME TIL

Svein Elias Gautefall, Om etablering av parsellhager på asylmottak
Else Abrahamsen, Makers' Hub, Om integrering gjennom arkitektur
Anders Dahlbäck, Om medvirkning og integrering – Rosens röda matte, Malmø
Clare Rishbeth, Inclusion and well-being through a shared sense of local belonging (eng.)

OM Å KOMME TILBAKE
Dr. Nor Atiah Ismail, Rural in character, urban in taste: Urban cultural landscape in Malaysia (eng.)
Ramzi Hassan, Virtual reality as a tool for reconstruction and documentation og cultural heritage sites and historically important landscapes in Palestine (eng.)

Lynforedrag
Kaja Kittand Kvande og Helle Lind Storvik (Magasinet KOTE) «Herfra»
HERFRA er et kartfestet digitalt magasin om Oslo. Tekst, lyd og bilder gir refleksjoner og fortolkninger av steder og tilhørighet til hovedstaden. http://oslohistorier.no/herfra
Kari Tønseth - Vestkyst 2.0. Fire kommuner, et landskapsbasert territorium, en ny sivilkommune. Om kommunesammenslåing og lokal identitet
Anna Holand - Festivalens potensiale som medvirkningsverktøy. Om medvirkning og festivalen «God Nok».

Frokostmøte i samarbeid med Naturviterne 12.5.2016: Transportløsninger i framtidens byer

transportlosninger-i-framtidens-byer-frokostmote-12-5
Rasmus Hansson, MDG - "Om hvordan politikerne kan legge til rette for miljøvennlige transportvalg - og hvorfor"
Kenneth Dahlgren, Rodeo Arkitekter - Sykkelløsninger i den voksende byen
Liv Rakel Øvstedal, Vegdirektoratet - Nasjonal gåstrategi
Arne Marius Fosse, Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdep. - Folkehelsegevinsten ved å velge bort bilen
Frode Hvattum, strategisjef i Ruter: Hvordan Ruter skal møte befolkningsveksten

Presentasjoner og videoopptak

NLAs fagdag i Trondheim 15.4.2016: Byvrimmel

Charlotte Alme: Stedsrepresentasjon i hjernen - hvordan vet jeg hvor jeg er?   
- Om hukommelse; hvor i hjernen hukommelsen er lokalisert, hvordan hukommelse er nært knyttet til sted og hvordan vi kan utnytte stedsinformasjon til å huske bedre. (Ikke tilgjengelig.)
Lin Skaufel: Empatisk planlegging - byplan i øyehøyde. Hvordan tegne steder med utgangspunkt i framtidens brukere. (Tilgjengelig på forespørsel.)
Kathrine Emilie Standal: Svartlamon, et byøkologisk eksperiment
Ellen Beate Sandseter: Hvordan får vi barn til å vrimle i byen?               
Trond Heggem: Bysykehus 
Lasse Lind: Sirkulær bærekraftighet – kretsløpsdesign i praksis (ikke tilgjengelig)
Les artikkel av Mikael Godø: Naturen har skjønt det på Arkitektnytt.no
Finn Rossing: Begeistring innerst i Trondheimsfjorden(muntlig foredrag)
Om parkvesenets prosjekter i Steinkjer           

NLAs høstkonferanse i Stavanger 16.10.2015: "Landskapet først - en strategi for levende byer"

Torgeir Esig Sørensen, landskapsarkitekt MNLA, Park- og veisjef i Stavanger: Grønnstruktur i Stavanger:  Fra kommuneplan til 52 hverdagsturer.
Louise Fiil Hansen, tegnestuesjef, SLA Oslo: Det groede og det byggede.
Aslaug Tveit, Léva Urban Design og Urban Sjøfront: Den spiselige bydel i Stavanger Øst.
Herbert Dreiseitl, direktør i Rambøll Liveable Cities: Green-Blue-Liveable - the Art to integrate Todaywhat we need Tomorrow.         

5 Gode historier fra Stavangerregionen:
Arne Sælen: Langgata i Sandnes
Ib Mikkelsen: Storslått sluttføring av turvei langs Hafrsfjord
Else Dybkjær: Mennesket i sentrum -Kulturaksen Stavanger Øst
Helge Hilnhütter: Kollektivtrafikk, gasspedaler, og landskapsarkitekter?        
Omar Ingthorson landskapsarkitekt MNLA: Myklebust sjøbad

NLAs fagdag i Bergen 17.4.2015: "By & land(skap) 2065"

Alf Haukeland, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak: Landskapsprogram for Norge 2015-2065 (PPT 12 MB)
Øystein Grønning, arkitekt MNAL, Migrant AS architecture urbanism: Hvilke krav vil miljøbasert planlegging stille? Eksempler fra Oman og Tyrkia. (Ikke tillatt publisert)
Andreas M. Behring, programleder i bydel Stovner: Migrasjon - alle nye landsmenn.
Ingerid Helsing Almaas, arkitekt MNAL og redaktør i Arkitektur N: Er naturen et sted? For et nytt naturbegrep (publiseres ikke)
Marit Aase, senioringeniør VA etaten Bergen kommune: Klimaendring og praktisk blågrønn byutvikling.

DELSEMINAR 1: Naturkatastrofer – begrensninger, men også nye muligheter
Siss-May Edvardsen, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE): Klimaendringer. 
Ordfører Jan Geir Solheim i Lærdal kommune, Indre Sogn: Tre katastrofer på to år. Hvordan takle mange katastrofer på kort tid og komme seg videre.
Charlotte Hvidevold Hystad og Stine Bitustøyl Askje, landskapsarkitekter: Dynamisk landskap – risikoreduserende tiltak. Prosjekteksempler (PDF 8,5 MB)
DELSEMINAR 2: Folk vil – vil du?
Agnes Vevle Tvinnereim: Inspirasjonsforedrag om grasrotbevegelsen (PDF 29 MB). Organisering og ulike aspekt og nivåer i arbeidet. Se også Bærekraftige liv på Landås og Matkollektivet nettbutikk

DELSEMINAR 3: Kjøpesenterstyrt stedsutvikling, byutvikling eller bare næringsutvikling?
Morten Ragnøy Ednes, prosjektleder Norsk design- og arkitektursenter: Byintegrerte kjøpesentre, byutvikling eller næringsutvikling? Nasjonale og internasjonale trender (PDF 26 MB).
Ernst Einarsen, adm.dir. Sartor Holding AS og Solveig Mathiesen, sivilarkitekt/master i urbanisme. Utvikling av Straume sentrum: Er det by vi bygger?
Fredrik Barth, Asplan Viak Bergen: Profittmaksimerende byutvikling – hva skjer i våre tettsteder, eksempel Knarvik. (PDF 3,2 MB)

NLA Autumn Conference NBMU/ÅS 17.10.2014: "Landscape and Democracy"

Erik Jondell, dir. Eidsvoll 1814: The Birth of the Norwegian Constitution at Eidsvoll
Shelley Egoz, Dr. Prof. and Therese Andersson, Ph.D.-student, Centre for landscape and democracy (CLaD) at ILP/NMBU: Democracy materialised
Maria Ignatieva, Dr. Prof. Uppsala University: Russia – public space and democracy
Gro Sandkjær Hansen, Dr. Polit, researcher at NIBR Norwegian Institute for urban and regional research (NIBR): Public participation and planning  
Gintaras Stauskis, Vilnius Gediminas Technical University: Continous professional development - the tool for strengthening public roles of landscape architects in the Baltic Sea region
Sunniva Schjetne and Alf E. Støle, Landscape architects MNLA, Norwegian directorate of public roads (Statens vegvesen): National streets and urban open places 
Yngvar Hegrenes, senior landscape architect, Municipality of Oslo: Security, safety and liveability in urban open spaces  
Erlend Blakstad Haffner, architect, CEO Blakstad Haffner Architects: The Utøya project (not available)
Annegreth Dietze-Schirdewahn, Dr., Prof. ILP/NMBU: Memorial sites and democracy
Jenny B. Osuldsen, Prof. ILP/NMBU, partner at Snøhetta: Urban space and free democracies (not available)

NLAs fagdag Oslo 28.3.2014: «Det grønne i nye Oslo»

Tine Sundtoft, Klima- og miljøminister: Har den blåblå regjeringa en blågrønn, urban politikk?
Joao Gomez da Silva, landskapsarkitekt, Portugal: Time Dimension in landscape
Jeppe Aagaard Andersen, landskapsarkitekt MDL: Vandet spejler himlen
Presentasjoner:
Ellen de Vibe, Byplansjef, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune: Middelalderparken
Hans Edvardsen, Bymiljøetaten, Oslo kommune: Gater og plasser
Anne Fagerheim, landskapsarkitekt MNLA, Statens vegvesen Region øst: Dronning Eufemias gate
Niels de Bruin, siv.ark MSA, White Arkitekter AB: Havnepromenaden langs Akershusstranda
Morten Evensen, landskapsarkitekt MNLA, Grindaker AS: Sørengaplanen
Tone Lindheim, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim: Ekebergparken

NLAs høstkonferanse Oslo 18.10.2013: "Den 4de natur"

Guro Berge, Vegdirektoratet, Statens vegvesen: Befolkningsvekst - en ressurs? Ikke for norske byer
Tor Atle Odberg og Gunnar Ridderström, Citiplan: People makes Cities
Joanna Frank, Center for Active Design (NY): Active Design as a strategy for Public Health
Andrea Faber Taylor, Landscape and Human Health Laboratory (NY): Growing up in the Inner City
Vidar Fiskum og Erlend Pehrson, Oslo Havn: Waterfront Transformation - Planning for the Future
 The Harbour Promenade - from Sørenga to Tjuvholmen

NLA fagdag Kristiansand 5.4.2013: "Bevegelse"

Ragnar Evensen, Kristiansand kommune: Fra folkepark til folkehelse i Kristiansand
Bianca Hermansen, Kunstakademiets arkitektskole, København: Uterommet som aktivitetslandskap
Sébastien Penfornis, TakTyk, Paris: Operative Tactics - TakTyks nettside
Jan Oddvar Skisland, Universitetet i Agder: Fra ord til handling
Espen Evensen Reinfjord, AsplanViak Arendal: Aquarama - Bystranda i ny drakt
Mikael Colville-Andersen, Copenhagenize Design Co: Bicycle Culture by Design
Michael Fuller-Gee, Arendal kommune: Helsefremmende byplanlegging
Tone Telnes, Feste Grenland: Skoleparken i Seljord Fotografer:
Dag Jenssen - side 1, 10, 18, 24, nr 1 side 26, nr 2 side 28, 31, 32, nr 2 side 33, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 50, 51, 54, 55, 56. Hans Petter Eliassen - side 2. Sigurd Telnes - side 6. Tone Telnes - side 7, 12, 19, 20, 21, nr 1 side 29, 39, 42, 43, 46. Gunnar Torvund - side 22, 23. Torhild Grøstad - side 25, nr 2 side 26, 27, nr 1 side 28, nr 2 side 29, 30, nr 1 side33, 34, 40, 41. Jørn Frentzel - side 53. Harriet Slaaen - side 9.
Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder: Barns bevegelse - vårt ansvar
Jan Vincents Johannessen: Dagen i dag
Mathias Nymoen Mortensen: «parkour of Kristiansand»

NLA fagdag Gjøvik 23.3.2012: "Nytt - frekt - djervt"

Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune: Gjøvik vil og kan! Byutvikling i Gjøvik.
Paul Berger, Statens vegvesen: Medvirkning gjennom ATP
Ola Bettum, IN'BY: Ny giv fra Storgata til skysstasjonen
Nils Kristian Raddum, KONTUR arkitektur konstruksjon: Farverikvartalet - byutvikling i sentrum
Elger Blitz, Carve arkitekter, Nederland: Lekende offentlige rom
Kari Nilssen og Geir Cock, Hamar kommune: DreamHamar!
Belinda Tato, Ecosistema Urbano, Spania: Ecosistema Urbano og prosessen med DreamHamar
Serge von Arx og Henrik Treimo, Teknisk museum: Hjernen - utstillingen Mind Gap
Line Janicke Musæus: "3 ruter på Rudshøgda"
Espen Finstad og Lars Piløe, Oppland fylkeskommune: Nye muligheter i visualiseringsteknologien, eksempel "Klimapark 2469"
Stig Grytting, Sygard Grytting: Fra Mexico til Sør-Fron; Gitte Dæhlins skulpturer "Flokk"
Arild Eriksen og Joakim Skajaa, Eriksen Skajaa Arkitekter: Strategier for små steder.

NLA høstkonferanse Oslo 30.9.2011: "Drømmenes hage"

Marianne Leisner - Med permakultur som arbeidsverktøy og arbeidsfilosofi
Kongjian Yu, Turenscape - "Big Foot Revolution" - film fra foredrag på IFLA kongress i Zurich, juni 2011
Pecha Kucha - Lyden av folk som snakker
- Einar Lillebye
- Charlotte Helleland
- Kristian Nyvoll
- Jan Løvdal
- Axel Sømme
- Mette Eggen 
Line Ramstad - Arbeidet med flyktninger i Thailand
Anne Beate Hovind - Visjoner, rammer og suksessfaktorer for å lykkes med kunst i det offentlige rom
Martin Berdahl Amundsen - Street Art Norway
Tom Åge Myhren - Om bygda Lucky Næroset, stiftelsen av Oppmuntringstilsynet og andre gnistrende prosjekter

NLA fagdag Bergen 1.4.2011: "Redesign"

Erlend Nødtvedt, Forfatter. Kulturelt innslag
Lisbeth Iversen, byråd, Bergen kommune - Bærekraft og Innovasjon i byutviklingen
Per Arne Bjørkum, Dr. Philos., UiS - Grønn endring i byggenæringen. Et paradigmeskifte
Alexander Ståhle, landskapsarkitekt, Phd Urban Design, SpaceScape - Compact sprawl
Danielle Pieranunzi - Sustainable Sites Initiative /American Society of Landscape - 
Redesigning how we measure and evaluate sustainable performance in the landscape
Iwan Thomson og Kyrre T. Westengen, landskapsarkitekter, Lalaland - studio for landskap og arkitektur - 
"Å hanskes med Lalaland"
Bent Christen Braskerud, forsker NVE - Tenk smart, unngå flom
Ulrich Pulg, landskapsarkitekt og fiskebiolog -
Restaurering av byvassdrag-vandringsveger (og lekeplasser) for folk og fisk
Gro Lavold, sivilarkitekt - Industristedet, bruk eller kast?
Kristine Jensen, sivilarkitekt, Kristine Jensens Tegnestue (Danmark) -
Fra industri og deponi til områder for rekreativt, kulturelt og sosialt  mangfold

NLA høstkonferanse Larvik 17.9.2010: "Enkelt & bra"

Jan Arvid Kristengård, plansjef Larvik kommune - Fra Askeladd til prins? Byutvikling i en norsk by
Maren Hersleth Holsen, leder Ecobox - Bærekraft og langsiktighet i prosjektering
Svendsen og Bache, Østlandsposten - Media som aktør i byutvikling
Kristine Jensen, Kristine Jensens Tegnestue - Prags Boulevard med mer; prosjektpresentasjoner
Lin Christina Skaufel, Gehl Architects - Gehlske byrom; presentasjon av prosjekter i Mexico City, New York m.m.
 

NLA fagdag Trondheim 09.4.2010: "landskap.nå"

Annemiek van Koldenhoven - From line of defense to megacanal
Bård M Fauske - Hvor og hvordan: Arbeidet videre.
Elisabeth Kongsbakk - 10 - Lofotens Fastlandsforbindelse
Harald Nissen og Ole Ivar Folstad - Ilabekken - Parkutbygging i et politisk perspektiv
Heidi Sørensen - Hvor er vi, hva gjør vi framover
Leonard Grosch - Atelier Loidl 
Maren Hersleth Holsen - Politikk og landskapsarkitektur
Olav Skage -  Et tilbakeblikk på landskapsarkitektenes rolle i samfunnet
Thorbjørn Andersson - Det offentlige rommet og politikken

MANmadeSOLUTIONS - landskap og arkitekturpolitikk 24.4.2010: Norsk Form, DogA

Bård Magnus Fauskes foredrag(PDF)

NLA fagdag Trondheim 24.3.2006: FORM

Improvisation on a triple theme (PDF)
Interdisciplinary perspectives on improvisation (PDF)
Improvisare necesse est (PDF)
Improvisation as a tool for worldwide communication and interaction (PDF)

NLA høstkonferanse Kautokeino 24.9.2009: UKJENT LANDSKAP

Anita Veiseth - Form i etnisk landskap 2009 (1,4 MB PDF)
Jan-Magne Gjerde - Helleristningers ukjente landskap (3,2 MB PDF)
Joar Nango - Perspektiver på samisk arkitektur (5,7 MB PDF)
Odd Mathis Hætta - Bruk av landskapet 2009 (5,4 MB PDF)

Klikk her for å gå til konferansens blogg

Rehabilitering og fornying av Slottsplassen, møte 25.5.2009

Rapport om Slottsplassens historie