Samarbeid om ny felles arkitektorganisasjon 2012-2016

Arbeidet med ny felles arkitektorganisasjon ble avsluttet i 2016, etter at beslutningsgrunnlaget ikke fikk tilstrekkelig oppslutning i OAF OG BAF. Saken kom derfor ikke til avstemning i NLAs årsmøte 2016.

Avslutningsrapport fra styringsgruppen (SG) for Ny, felles organisasjon (tidl. Norges Arkitekter) publisert 30.09.2016

Hovedformålet med denne rapporten er å samle erfaringene fra en fire år lang prosess for å danne en «Ny, felles organisasjon» for alle norske arkitekter og møbeldesignere. Organisasjonen skulle i utgangspunktet være en sammenslutning av dagens AFAG, NAL, NIL og NLA. Dokumentet er en kortfattet, konstruktiv rapport som redegjør for positive og negative sider ved milepælene i prosessen, samt forslag til hva som kunne vært gjort annerledes. Styringsgruppen håper denne rapporten kan brukes for å forenkle prosessen, om en liknende sak skulle komme opp en gang i fremtiden.

Lenke til avslutningsrapporten
Lenke til dokumentasjon av publisert informasjon (251 sider 17,5 MB)
Lenke til møtereferater fra styringsgruppemøter og andre viktige møter (157 sider 9,8 MB)

______________________________________________________________________

Etter vedtaket på årsmøtet i Oslo 29. mars 2014 gikk NLA ut av prosessen om å etablere Norges Arkitekter. I september 2014 vedtok AFAG å forlate prosjektet. NLA ble igjen invitert til samarbeid med NAL og NIL (17.9.14). NLAs arbeidsgruppe for å modernisere organisasjonen ble etablert i august 2014 og leverte sin rapport i oktober. 

«Arbeidsgruppen for veien videre for NLA», nedsatt etter årsmøtet 2014, utarbeidet til oktober 2014 moderniseringsrapporten NLA i fremtiden

NLA i Fremtiden

______________________________________________________________________

Les beslutningsgrunnlaget for ny, felles organisasjon
Beslutningsgrunnlaget

______________________________________________________________________

NLA ÅRSMØTE 18. APRIL 2015 - BERGEN

Om årsmøtet 2015 får til behandling saken om en ny felles arkitektorganisasjon, vil avhenge av NLAs kontaktutvalgsmøte 30.1.2015. Sakliste for NLAs årsmøte vil bli lagt ut her

______________________________________________________________________________

NLA KONTAKTUTVALGSMØTE 30. JANUAR 2015
Møtet holdes i Arkitektenes hus, OAF-salen, Josefines gate 34, Oslo, kl. 14.00-18.00.


Representanter fra alle lokalavdelingene er innkalt. Styret har oppfordret alle medlemmer til å kontakte sin representant, og si sin mening om saken (epost 12.12.14). Beslutningsgrunnlaget som skal beskrive ny felles organisasjon vil tidligst foreligge medio mars, ved utsendelse av årsmøtesakene.

- Invitasjon til KU-møtet
- Presentasjon av NAL pr 10.12.14
- Presentasjon av NIL pr 10.12.14
- Presentasjon av NLA pr 10.12.14
- Felles arenaer og faglig utvikling_NAL fagavdeling 10.12.14

NLA Oslo/Akershus Tobias Lahn
  Annabel Danson
  Johanne Boegh Slemming
  Helle Lind Storvik
  Konstantin Valev
NLA Østfold Cristina Barrabès
  Karsten Jørgensen
  Valborg Leivestad
NLA Hedmark/Oppland Randi Engan
  Oddny Gudmundsdottir
  Åse Gudrun Bryhni
NLA Buskerud Frøy Walberg Sandness
NLA Vestfold Morten Klokkersveen
NLA Telemark Nina Bergitte Bentzen
NLA Agder Kristin Johansen Fløystad
  Svanur Larusson
  Hanne Alnæs
  Stasa Josilovic
NLA Rogaland Kine Marie Krogh Olesen
  Gina Skjørestad
  Hege Tjoflåt Borsheim
  Gunn Helen Hansen
  Silje S Kjosavik
NLA Hordaland Sissel Eide
  Mads Engh Juel
  Gunnar Rise
NLA Sogn og Fjordane Anne M Tibballs
NLA Møre og Romsdal Mari Klauseth Hagen
NLA Trøndelag Thomas Jenssen
NLA Nordland Åsfrid Fagervik
NLA Troms Ann-Kjersti Johnsen
NLA Finnmark Anita Veiseth

_______________________________________________________________________________

STYRINGSGRUPPEN -  PRESIDENT OG ADM LEDER FOR ORGANISASJONENE
Styringsgruppen har fått ansvar for å drive arbeidet framover og beskrive en ny felles arkitektorganisasjon.

På agenda for 1. felles møte i den nye styringsgruppen, 19.12.14 står
- Godkjenning av oppsummering fra samhandlingsmøte 10. desember
- Prosessen videre – mandat/arbeidsfordeling
- Navn/profil - ekstern hjelp
- Økonomi - budsjett/regnskap
- Formidling til medlemmer - felles kommunikasjonsgruppe
- Fremdrift

Status for samarbeidsmøtene og fremdriften vil bli publisert løpende i Arkitektnytt.
_______________________________________________________________________________

FELLES MØTE MED STYRENE I NAL, NIL OG NLA 10.12.2014

Last ned Oppsummeringen fra samhandlingsmøtet den 10.12.14

Styrene i NAL, NIL og NLA ble på samhandlingsmøte 10. desember enige om å fortsette et forpliktende samarbeid med mål om å etablere en ny felles arkitektorganisasjon.

Målsettingen videre er å utarbeide et omforent beslutningsunderlag som legges frem for de respektive årsmøter til behandling april/mai 2015, forutsatt at de respektive organisasjoners arbeidsutvalg/referansegrupper og kontaktutvalg stiller seg bak prosessen. Møtet vektla viktige prinsipper som likeverd og representativitet. 

Det skal arbeides videre med viktige tema som bl.a. navn/profil/identitet og økonomi/ressursbruk for den nye organisasjonen. Det vil bli publisert en oppsummering av de viktigste temaene som ble drøftet i møtet.

Det ble også foreslått at styringsgruppen utvides med en representant fra hver organisasjon, slik at denne består av seks representanter. Gruppen gis mandat til å utarbeide forslag til et klart og tydelig beslutningsunderlag. 

Det skal fokuseres på en god prosess med solid forankring hos tillitsvalgte, og felles kommunikasjon ut til medlemmene. Samarbeidet formaliseres gjennom en signert intensjonsavtale før jul.

Kim Skaara, NAL // Siv Senneset, NIL // Aase M. Hørsdal, NLA
Bilde 2 kopi
Foto: Øyvind Sørbrøden
____________________________________________________________________________________

MEDLEMSHØRING BLANT MEDLEMMENE I NAL, NIL OG NLA

Den 14.10.2014 ble det sendt ut medlemshøring, med spørsmål om medlemmene ønsker å samle arkitektprofesjonene i en mulig ny interesseorganisasjon som omfatter arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter. Høringen gikk både til ordinære medlemmer og studentmedlemmer.
Av NLAs ca 730 medlemmer svarte 379 på høringen. Av disse svarte 46% JA, 26% NEI og 28% VET IKKE. Av de 379 var 170 fra NLA Oslo/Akershus.
____________________________________________________________________________________

NLAs ÅRSMØTE 2014 OG ETABLERING AV ARBEIDSGRUPPEN FOR Å MODERNISERE NLA
Last ned arbeidsgruppens rapport «NLA i framtiden - prosess/mandat/tidshorisont/mulige scenarier»

Styret i NLA etablerte i juni en arbeidsgruppe som skulle se på videre organisering og modernisering av NLA. Arbeidsgruppens medlemmer er Jenny B. Osuldsen, leder, Kirsti Mørch, Ellen Husaas, Karsten Jørgensen, Sjur Frimann Hjeltnes, Kjersti V. Håbjørg, sekretær og representant fra styret.

Jenny-Osuldsen  

Arbeidsgruppen ønsker at arbeidet skal skje i en så åpen atmosfære som mulig. Medlemmene oppfordres til å komme med innspill og synspunkter til styret.

 


Jenny Osuldsen har ledet arbeidsgruppen som skal modernisere NLA.
Foto: Snøhetta

Med utgangspunkt i vedtak og synspunkt som kom fram på årsmøtet i NLA 2014, er det behov for å belyse modeller for videreføring av NLA som faglig møteplass for landskapsarkitekter. Dette er basert på tre kjernepunkter fra årsmøtereferatet:
1.  Et flertall av medlemmene ønsker IKKE tvungen fagforeningstilknytning
2.  Medlemmene ønsker tverrfaglighet og sterkt tverrfaglig samarbeid
3.  NLA skal fortsatt være et samlende, faglig møtested og nettverk for landskapsarkitekter
Arbeidsgruppen har fått mandat til å utrede aktuelle modeller som ivaretar årsmøtets ønsker.
Første møte i utvalget ble holdt den 13.8.14 i Snøhettas lokaler i Oslo.

Stikkord om utfordringer og muligheter NLA står ovenfor:
- modernisering - attraktivitet - egen identitet - dugnad - kjernevirksomhet - faglig nettverk
- Det synes som det er to ulike veier å gå: NLA alene og NLA inn under en paraplyorganisasjon.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport til styret 13.10.2014, denne ble videresendt alle medlemmer 16.10.

____________________________________________________________________________________

De to rapportene fra ARBEIDSGRUPPE 1 og 2 fra før Afag gikk ut høsten 2014

Det er gjort en del grunnarbeid her som det kan bygges videre på, spesielt fra Arbeidsgruppe 2:

Arbeidsgruppe 1 - om fagideell satsing
Arbeidsgruppe 2 - om organisering og økonomi
Følgebrev fra Afag med avsluttende kommentar til delrapport 2

____________________________________________________________________________________

Intensjonsavtalen mellom NLA, NIL og NAL om ny organisasjon